Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Lov og rett på jobben Thrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Hvilke saker tar for- bundets advokater? Som leder av forbundsadvokatene får jeg mange henvendelser fra enkeltmedlemmer som har spørsmål innen forskjellige juridiske felt. Vi har ikke anledning til å besvare slike henvendelser, og derfor kan det være greit å forklare litt nærmere hvordan systemet med juridisk bistand i Fagforbundet fungerer. Som medlem av et LO-forbund har du muligheter for å få juridisk hjelp av dyktige advokater i enten LOs juridiske avdeling eller hos Fagforbundets advokater. Vi kan bare hjelpe i spørsmål som er knyttet opp til arbeidsforholdet, og tilbudet gis der rådgivere i forbundet har konkludert med at saken bør vurderes av en advokat. Forbundsadvokatene tar derfor ikke inn saker som kommer direkte fra medlemmene. Saksbehandlingsprosedyren i Fagforbundet forutsetter at man bruker tillitsvalgte i foreningen, og dermed prøver å finne en løsning så lokalt som mulig. Dersom tillitsvalgt trenger assistanse, kontaktes kompetansesenteret. Det vil være rådgiverne der som tar stilling til hvorvidt Forbundsadvokatene skal kobles inn. Arbeidsrettslige problemstillinger dekker et bredt juridisk felt, f.eks. oppsigelser, lønn, permisjoner, trygd, yrkesskader, konsekvenser ved virksomhetsoverdragelser, anbudsproblematikk, store omstillinger osv. Fagforbundet bærer kostnadene dersom saken er oversendt forbundsadvokatene eller LOs juridiske avdeling og det blir en rettslig prøving av saken. Uten et slikt medlemskap og tilbud, kan det lett bli for dyrt å finne løsning på en sak gjennom rettsapparatet, fordi mange ikke har anledning til å bære den økonomiske risikoen i forhold til et eventuelt. tap. I og med at vi jobber med sentrale og viktige problemstillinger innenfor arbeidsrettslige temaer hele tiden, så er kunnskapsnivået i arbeidsrett høyt og tilbudet til medlemmene blir godt. Vi får også prøvd en del saker i rettssystemet som blir prinsipielt viktige også for andre. Forbundsadvokatene ønsker å gi god veiledning og oppfølging i saker hvor du som medlem opplever en vanskelig situasjon på jobb, og stort sett finner vi gode løsninger som de fleste er svært fornøyd med. gjennomsnittet av de 20 beste årene av 40 poengår gir et sluttpoengtall som gir en tilleggspensjon som overstiger særtillegget, blir du ikke minstepensjonist. En inntekt på om lag 268.000 kroner vil gi et poengtall etter dagens grunnbeløp på om lag 2,38. Dersom vedkommende får dette som sluttpoengtall, vil pensjonen fra folketrygden være akkurat på grensen mellom særtillegg og tilleggspensjon. Du har ikke oppgitt din inntekt, men hvis vi forutsetter en pensjonsgivende inntekt tilsvarende 350.000 kroner, vil dette gi en deltidsprosent på ca. 77 prosent, sett i forhold til ovennevnte skjæringspunkt mellom særtillegg og tilleggspensjon. Dette viser hvor negativt deltid kan slå ut, selv om deltidsprosenten er relativt høy. Får ikke godkjent omsorgstimer SPØRSMÅL: Jeg har stelt min mor i over 9000 timer, det vil si 22 timer ukentlig i ni år. Jeg fikk ingen lønn for dette. Mor fikk 1000 kroner i måneden for å betale meg, og jeg fikk pensjonspoeng for arbeidet. Nå skal jeg ta praksisprøve som helsefagarbeider, men jeg får ikke godkjent disse timene som praksis. Jeg gjorde akkurat det samme som de som har omsorgslønn – som pleie, dusj, husstell, sårstell, legge medisiner i dosetter, altså alt som hører helsefagarbeidet til. Jeg var nesten daglig i kontakt med hjemmesykepleien, og der er arbeidsoppgavene mine grundig beskrevet. Jeg syns det er merkelig at Du har ikke oppgitt om du har hatt annet arbeid i tillegg til nåværende stilling i barnehagen. Dersom du kun har vært yrkesaktiv i 19 år per dags dato, vil du bli minstepensjonist selv om du arbeider i full stilling fram til fylte 67 år. Avkortingen på grunn av manglende poengår i folketrygden vil nemlig bli betydelig – du mister 1/40 av pensjonen for hvert år du mangler. Det har i ettertid blitt opplyst at du tilhører PBL-området. Du bør undersøke hvor mye du har opparbeidet av pensjonsrettigheter i tjenestepensjonsordningen. Ordningen gir rett til pensjon som kommer i tillegg til folketrygden. Men her som ellers gir full stilling best pensjonsopptjening. Arvid Tønnesen, rådgiver i forhandlingsavdelingen pensjonspoeng og omsorgslønn forskjellsbehandles av opplæringskontoret på denne måten. Er dette riktig? LW SVAR: Når det gjelder spørsmålet om pensjonspoeng og omsorgslønn, følger dette av folketrygdens bestemmelser. Ut ifra de opplysninger du gir om stell og pleie av din mor, kan det synes som om praksisen din er relevant i forhold til kompetansemålene i helsearbeiderfaget. Du sier at din mor mottok 1000 kroner pr. måned for å betale deg. Dersom dette er definert som omsorgslønn, har det stor betydning for resultatet. Vi råder deg til å ta kontakt med fylkeskommunen, slik at saken blir vurdert på nytt. Wenche Skorbakk, rådgiver Seksjon helse og sosial Fagbladet 4/2012 > 25 fbaargang2012 fbseksjonKIR