Foto: Per Flakstad    Illustrasjonsfoto: colourbox.com Kirke, kultur og oppvekst 100- og 200årsjubileum Barnehager og skoler skal spille en sentral rolle i markeringen av 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i 2013 og 200-årsjubileet for Grunnloven året etter. Innholdet skal være forankret i etablerte rammer og læringsmål i barnehage og skole. Aktuelle temaer er demokrati, samfunnsstrukturer, makt og styring, likestilling, menneskerettigheter, ytringsfrihet, religionsfrihet og integrering. Tema for den nasjonale markeringen er demokratiets betydning og utfordringer i samfunnet vårt, samt betydningen av bredt engasjement og deltakelse i demokratiets institusjoner.    IVR Mer makt til kirka Hvis Stortinget vedtar den varslede grunnlovsendringen 21. mai, blir mer makt overført fra det statlige kirkestyret til Den norske kirkes egne organer. Endringen av Grunnloven har øyeblikkelig virkning, og Stortinget vil samtidig endre kirkeloven. Forslaget er at Kirkerådet skal tilsette biskoper mens bispedømmerådet skal tilsette proster. – Kirkerådet har lenge bebudet en bred høring om modeller og veivalg for en framtidig kirkeordning etter at statskirkeordningen ble endret og mer makt overført til kirkas egne organer. På møtet i april vedtok imidlertid Kirkerådet at det bare skal sendes ut et refleksjonsnotat med en del spørsmål uten at modeller presenteres, sier Trygve Natvig, avdelingsleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Før Kirkerådets møte var Fagforbundet med på et brev fra flere arbeidstakerorganisasjoner hvor de ba om at årets høring om ny kirkeordning bidrar til å angi retning for det videre arbeidet. – Vi ba om flere høringer og gjorde oppmerksom på at alle ansatte vil bli berørt av endringene og at det må gis tid slik at alle grupper blir inkludert i arbeidet. BER OM HØRINGER: Alle ansatte i Den norske kirke blir berørt av at makt overføres fra staten til kirkelige organer, mener Trygve Natvig. Seksjon kirke, kultur og oppvekst forbereder en konferanse om disse spørsmålene i Oslo 18. og 19. juni med deltakelse fra alle fylkene. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Mangler førskolelærere Norske barnehager mangler 6000 førskolelærere, ifølge Utdanningsforbundet. Det fins en reservestyrke på rundt 10.000 førskolelærere som har gått ut av yrket. Ferske tall fra kommunene viser at antall dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehagen har økt med seks prosent fra 2010 til 2011. IVR Rent vann til alle Da Ann-Helen Porsmyr i Fredrikstad var på solidaritetsreise til Tanzania, så hun med egne øyne konsekvensene av mangel på rent vann. 22. mars markerte Fagforbundet FNs vanndag. I Fredrikstad delte forbundets tillitsvalgte ut vannflasker og informasjon. – For oss som bor i Norge og er vant til å tappe drikkevann rett fra springen, er det lett å glemme at mangel på rent vann er et av de virkelig store problemene i verden, sier AnnHelen Porsmyr som er leder for Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk i Østfold. – Det er viktig å spre infor- masjon om hva rent vann betyr, og at Fagforbundet mener Norge bør spille en aktiv rolle som pådriver til FNs tusenårsmål om å halvere antall mennesker som ikke har tilgang på rent drikkevann innen 2015.    PF 28 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR