Seksjonsleder Kultur for ungdom I november blir det konferanse for ansatte i fritidsklubber og ungdomshus, og Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) lover en spennende konferanse med fokus på kultur! Konferansen arrangeres sammen med Ungdom og Fritid i Haugesund 5. og 6. november. Sett av datoen allerede nå, og følg med på seksjonens hjemmesider og nyhetsbrev. Mer informasjon om program og foredragsholdere kommer etter hvert.    IVR Arbeidsmiljøet skal undersøkelses I 2012 skal det gjennomføres en sentral arbeidsmiljøundersøkelse i Den norske kirke. Dette er et prosjekt som både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene stiller seg bak, og alle kirkelig ansatte blir i løpet av april/mai invitert til å delta. Formålet er å belyse forhold som kan bidra til å forebygge psykososialt stress blant kirkelige tilsatte, og dermed bidra til en positiv arbeidsplassutvikling. Arbeidsforskningsinstituttet står bak undersøkelsen, og planen er at resultatet skal presenteres i løpet av høsten 2012.    IVR Stipend til Oddvar Thorsen Styret i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har bestemt at Oddvar Thorsen får årets stipend for å delta på kongressen til Den internasjonale føderasjonen av bibliotekorganisasjoner og -institusjoner (IFLA). Oddvar er 27 år og jobber i Kurs i digital kinodrift Fagforbundet har inngått en avtale med Film & kino om å utvikle et kurs for ansatte i digitale kinoer. Etter at nesten alle kinoene i landet har fått digitalt framvisningsutstyr, er det behov for et oppdatert kurs i kinodrift. Kurset vil ta for seg alle sider ved det å drive en digital kino. Film & kino har det faglige ansvaret for innholdet i kurset, og vil sørge for praktisk tilrettelegging for deltakere. voksenavdelingen på Deichmanske bibliotek i Oslo. Stipendet skal gå til et bibliotekansatt medlem under 35 år. Stipendet dekker reise og opphold i forbindelse med årets IFLA-kongress i Helsingfors. IVR «brevkurs» med fem–sju besvarelser, og avsluttes med en praktisk prøve på eget arbeidssted. Kurset er planlagt ferdig til oppstart i januar 2013, og medlemmer i Fagforbundet kan søke om stipend til å dekke deler av deltakeravgiften. Kurset blir et nettbasert Ellen Ovenstad, SKKO Biblioteksjefen – en potet Poteten kan som kjent brukes til alt. Det samme kravet stilles til biblioteksjefer i små kommuner. De skal kunne alt. Det er en klar sammenheng mellom bibliotekpersonalets faglige kvalifikasjoner og kvaliteten på bibliotektjenestene. For biblioteksjefene er det viktig både å kunne det bibliotekfaglige, og å kjenne de politiske og organisatoriske prosessene for å nå fram til de som fordeler ressursene og fatter vedtak. En undersøkelse gjort av Bok og Bibliotek viser at det gjennomgående er bibliotek i kommuner med godt under 10.000 innbyggere som melder om nedskjæringer og trusler om nedleggelse og kutt. Det er de samme småkommunene, med ett årsverk eller mindre i biblioteket, som sliter med å oppfylle lovkravet om at biblioteksjefen skal ha fagutdanning. Bare seks av ti av norske kommuner har fagutdanna biblioteksjef i hel stil- Bibliotekene har et stadig behov for faglige utviklings- prosjekter og for individuell etter- og videreutdanning. ling. Mange bibliotekarer jobber alene eller i små fagmiljøer. De fleste har god realkompetanse. Likevel har bibliotekene et stadig behov for faglige utviklingsprosjekter og for individuell etter- og videreutdanning. Dette viser at det er på tide å tenke nytt – også utdanningsmessig. Fagforbundet ønsker et 60 studiepoengs opplegg for kulturarbeidere, fordelt på tre kurs à 15 poeng innen områdene personalledelse i offentlig forvaltning, økonomi for ikke-økonomer og ledelse. Det siste kurset skal være spesialtilpasset fagområdet den enkelte kommer fra, for eksempel bibliotek. Dette kurset vil ikke gå hvert år i det enkelte fagområdet, men endre seg på rundgang. Så langt er det tenkt kurs innen bibliotek, kirke og arkiv. METTE HENRIKSEN AAS Ved å gjennomføre et utdanningsopplegg, blir biblioteksjefene faglig trygge, og dermed mer synlige innad i den kommunale forvaltninga og utad overfor politikerne. Biblioteksjefer som har god faglig kompetanse, har trygghet nok til å våge å selge bibliotekproduktet med selvtillit og tyngde. 38 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonKIR