UTTALELSE Gi asylbarna en ny sjanse I prinsipp- og handlingsprogrammet slår Fagforbundet fast at vi ønsker en mer human flyktningpolitikk. Videre konstaterer vi at det er om lag 40 millioner flyktninger og internt fordrevne i verden, og krigshandlinger er den viktigste årsaken til at mennesker drives på flukt. Internasjonal solidaritet, internasjonale konvensjoner og medmenneskelighet tilsier at Norge skal føre en human asyl- og flyktningpolitikk nasjonalt og internasjonalt. En verdig asyl- og flyktningpolitikk må være i samsvar med rådene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Situasjonen med barn uten oppholdstillatelse, men med STØTTESPILLERE: De mindreårige asylbarna som har bodd lenge i Norge får massiv støtte fra både enkeltpersoner, partier og organisasjoner. gjort, krever Fagforbundet at så skjer. Etter FNs barnekonvensjon er det hensynet til barnas beste som skal veie tyngst. Det er åpenbart at barn som aldri har bodd andre steder enn i Norge, og som ikke kjenner språk og kultur i foreldrenes hjemland, har en særlig tilknytning til riket. Fagforbundet mener det ikke er riktig å sende disse asylbarna på flukt ut av landet til en usikker framtid. Stortinget må få anledning til å få debattert og tatt stilling til den varslede stortingsmeldingen om barn på flukt. Dette er en sak Stortinget må få anledning til å ta stilling til. Fagforbundet forventer at denne meldingen vil klargjøre og styrke barnas rettigheter, og at det kommer nye regler på plass langs de linjer som asylbarnas sak skal prøves etter. Vedtatt av landsstyret i Fagforbundet lang oppholdstid i Norge, er særlig vanskelig. Barn knytter seg raskt til nye steder og mennesker. De lærer seg språk og tilpasser seg kulturelle ulikheter langt raskere enn voksne, samtidig som barn raskere glemmer forholdene i hjemlandet sitt. Regjeringen er i gang med å skrive en melding til Stortinget om barn på flukt. Der vil vi få en bred og samlet gjennom- gang av sentrale problemstillinger knyttet til dette. Vi vil understreke de særlige forpliktelsene Norge har til å vurdere barn som selvstendige individer. Barn som har bodd lenge i Norge, må få en individuell behandling, etter utlendingslovens § 38: «Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.» Der dette ikke er hjelpe Israel med å frata dem denne rettigheten. Nå betyr det ikke så mye for oss om det er skattefritt eller ikke, men vi ser jo med gru det mørket som er i ferd med å legge seg over det offentlige Norge. Verden settes på hodet. Galt er blitt rett, rett er blitt galt, ondt er blitt godt og godt er blitt ondt. Min anbefaling er at dere legger om kursen, og ikke lar dere manipulere av de arabere som seiler under falsk flagg og kaller seg palestinere. Jødene har all mulig rett til å bo i landet som Gud ga dem. Araberne fikk land østenfor Jordanelva Skulle Israel avstå land fra den lille flekken de har? Tenk selv, og avstå fra å støtte terror. Den dagen araberne anerkjenner Israels rett til å eksistere, blir det fred. Jorun Paulsen, Sarpsborg VIKARBYRÅDIREKTIVET Direktivet og fagbevegelsens framtid Noen innenfor fagbevegelsens rekker støtter det prokapitalistiske vikarbyrådirektivet fra EU og forræderske fagforeningsbyråkrater i ETUC (EU-LO) som støtter EU-imperialismen og de massive angrepene på arbeiderklassens hardt tilkjempede faglige, sosiale og demokratiske rettigheter. Med den kapitalistiske krisen skjerpes klassekampen, også i Europa, og det kan man se tydelig med alle streiker og demonstrasjoner i for eksempel Spania, Portugal og Hellas. I Norge demonstrerte tusenvis av fagorganiserte sin utvetydige motstand mot EU/EØS og det arbeiderfiendtlige vikarbyrådirektivet i den politiske streiken i januar under parolen: Ja til faste ansettelser – nei til EUs vikarbyrådirektiv. Derfor må vi stille spørsmålene: Hvilken fagbevegelse trenger vi? En fagbevegelse som aksepterer kapitalismens utbytting og borgerskapets herredømme? En fagbevegelse som samarbeider med kapitalistene i utbytting av arbeiderklassen; som støtter nedskjæringer, privatisering og aksepterer dårligere lønns- og arbeidsvilkår? Eller skal vi ha en fagbevegelse som uavkortet kjemper for arbeiderklassens objektive helhetsinteresser, som forsvarer våre rettigheter og går til kamp mot EU/EØS? En fagbevegelse som kjemper imot kapitalistene og det kapitalistiske systemets utbytting og kriger, en fagbevegelse som vil ha folkemakt og sosialisme? Reis klassekampens fane i Norge! Nei til vikarbyrådirektivet – Norge ut av EØS! Vegard Thonstad, tillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Fagbladet 4/2012 > 55 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2012 fbseksjonKIR