Motarbeidet av ekspertene – Jeg følte at legen ikke var der for meg, men for forsikringsselskapet, sier Kari-Anne Næss, som fikk en yrkesskade i barnehagen. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ANNE BERIT NORDENG – Jeg var inne på kontoret i toppen ti minutter. Legen var arrogant og undersøkte meg ikke. Han stilte noen spørsmål, blant annet hva mannen min arbeidet med. Hva har det med saken å gjøre? Etter det var konsultasjonen slutt. Jeg følte meg nærmest kastet på dør. Ødela ryggen, ingen erstatning Kari-Anne Næss ødela ryggen da hun strekte seg etter en tung legokasse i barnehagen hvor hun jobber. Fastlegen, lokalsykehuset i Elverum og barnehagen er enige om at det var slik ryggen ble ødelagt. Navs ryggekspert konkluderer derimot helt motsatt. Ryggskaden har ikke noe med løftet i barnehagen å gjøre, sier han. Dermed får ikke Kari-Anne Næss utbetalt yrkesskadeerstatning, kun 50 prosent uførepensjon. – De problemene jeg hadde med ryggen før hendelsen, var bagateller. Ikke mer enn hva de andre kollegene hadde, sier hun. Kari-Anne Næss er ikke alene om å få problemer med å få yrkesskadeerstatning. Rundt 1000 tannhelsesekretærer som ble skadet av kvikksølvholdig amalgam er i samme situasjon. Gjennom århundrer er det påvist hjerneskade som følge av kvikksølveksponering. Landets fremste helse- miljøer er enige om at kvikksølvdosene tannhelsesekretærene jobbet med var helseskadelige. Men da tannhelsesekretærene gikk til Nav for å få yrkesskadeerstatning, fikk så å si alle avslag. Nav støttet seg på to egne leger som overprøvde fagmiljøenes vurdering i sak etter sak. Harde dragkamper Næss og tannhelsesekretærene er i selskap med andre yrkesskadde som har opplevd at Nav henviste dem til en ekspert som knapt tok seg tid til å undersøke dem. Eller forsikringsselskapet fikk en spesialist til å se på saken ut fra eksisterende dokumentasjon, kanskje uten å ha truffet den det gjaldt i det hele tatt. Til stor overraskelse for mange yrkesskadde, var det nettopp denne spesialistens uttalelse som avgjorde saken. Forbundsadvokatene er godt kjent med at en tvist knyttet til yrkesskade i praksis kan være avgjort i det øyeblikket en utenforstående ekspert blir utpekt. Derfor pågår ofte harde dragkamper mellom representantene for den skadelidte og forsikringsselskapet om hvem denne eksperten skal være. Fakta kan ofte være usikre. Ble for eksempel omsorgsarbeideren ødelagt på grunn av det tunge løftet, eller hadde hun FORTSATT HÅP: Kari-Anne Næss er en av mange som mener spesialister hindrer henne i å få yrkesskadeerstatning. Snart skal saken hennes opp i tingretten. dårlig rygg fra før? Fikk sosialarbeideren et traume på grunn av voldsepisoden som senket arbeidsevnen, eller slet hun med psykiske problemer tidligere? 18 > Fagbladet 4/2012 Forsikringsselskapets mann – Vi vet at enkelte eksperter har tett kobling til forsikringsselskapene. Vi forsøker styre unna dem, siden deres uttalelser og vurderinger ofte ender opp i forsikringsselskapenes favør, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet. Store summer står på spill for Nav og forsikringsselskapene. I 2010 utbetalte selskapene og Nav 2,2 milliarder kroner i erstatning på grunn av yrkesskader. å Yrkesskadeadvokat Øyvind Pedersen i DNB forsikring bekrefter at det ofte er stor uenighet om hvilken spesialist som skal uttale seg i saken. Representantene for den yrkesskadde og for forsikringsselskapet kan bruke flere måneder på å bli enige om en ekspert, for- fbaargang2012 fbseksjonKON