Økt fokus på forskningsbaserte verktøy og metoder for god kommunikasjon vil kunne redusere antall situasjoner som på lengre sikt kan skape konflikter. I en tid der det stilles stadig større krav til service og brukervennlighet, er dette også viktig for å ivareta og bygge et godt omdømme. Kommunikasjon og konflikthåndtering kan til en viss grad sees adskilt, der HR, HMS og andre fagområder arbeider med ulike tilnærminger og opplæringsprogrammer. Tiltakene bør imidlertid gjen- nomføres på en måte som gir flest mulig synergieffekter for organisasjonen, der kommunikasjon og konflikthåndtering integreres. Dersom vold og trusler til tross for aktuelle tiltak ikke lar seg avverge, er det viktig å ha et bevisst forhold til ettervern, med gode rutiner i forhold til de sannsynlige situasjonene som er avdekket under kartlegging og risikovurdering. En umiddelbar støttesamtale (defusing) gjennomført av aktuell leder, kan være hensiktsmessig. Det bør også etableres rutiner for god opplæring i forhold til situasjoner med lavere konfliktnivåer. Ved å arbeide målrettet og helhetlig i forhold til denne typen utfordringer, er det mulig å utvikle en profesjonell og støttende organisasjonskultur. Gjennom kunnskapsbaserte tilnærminger kan det skapes en forutsigbar, trygg og utviklende arbeidsplass. Når den enkelte arbeidstaker i stadig større grad opplever økt kontroll og påvirkningsmulighet i møte med organisasjonens oppgaver, vil det også kunne redusere antall sykmeldinger og størrelsen på turnover. Fagbladet 4/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonKON