Fokus Arbeidere på renseanlegg har økt risiko for luftveisproblemer og plager fra sentralnervesystemet, som trøtthet, hodepine og konsentrasjonsvansker, viser flere internasjonale undersøkelser. Arbeid med avløpsvann – en helserisiko? Kari Kulvik Heldal Forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. I en nylig gjennomført studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), bekreftes disse funnene. Studien omfattet eksponeringsmålinger og registrering av helseplager blant avløpsarbeidere på åtte renseanlegg – fire anlegg med slamtørke og fire med kjemisk/mekanisk behandling uten slamtørke. Av 44 arbeidere rapporterte 68 prosent plager fra luftveiene, og 79 prosent bekreftet at plagene var relatert til arbeidet. Studien viste også høyere forekomst av neseirritasjon, hoste, hodepine og ett eller flere luftveissymptomer, sammenliknet med en kontrollgruppe. Funnene var generelt høyere blant avløpsarbeidere som håndterte tørket slam enn blant arbeidere ved anlegg uten slamtørke. Eksponeringsmålingene ble gjort samme dag som helseplagene ble registrert. Studien fant at eksponering for inhalerbart støv og endotoksiner var høyere i avløpsanlegg som behandlet tørket slam – sammenliknet med avløpsanlegg uten slamtørke. Luftveisirritasjoner og plager fra sentralnervesystemet viste en sammenheng med eksponeringsnivået for både endotoksiner og støv. Luftveisplagene ble videre understøttet av funn som viste at avløpsarbeiderne hadde noe lavere lungefunksjon enn kontrollgruppa. Det ble også observert endringer i nivået av spesifikke lungeproteiner i blodet, noe som kan være tidlige tegn på lungeskade. Disse endringene hadde sammenheng med eksponering for bakterier under arbeid med avløpsvann. I tillegg ble det også registrert noen tegn til høyere betennelsesnivå (CRP) i kroppen i forhold til kontrollgruppa. Disse funnene er nå under bearbeiding for vitenskapelig publisering. Det er kjent at avløpsarbeidere potensielt sett er eksponert for kjemikalier og en stor rekke biologiske faktorer og giftige gasser fra mikrobiell nedbrytning som alle kan bidra til den høye rapporter- ut til å være spesielt relatert til avløpsarbeidere. Bakterie-eksponeringen på anleggene domineres av Gram-negative bakterier. Endotoksiner som stammer fra celleveggen i Gramnegative bakterier er spesielt interessante, siden endotoksin er kraftig inflammatorisk. Eksponering for endotoksin er derfor nært knyttet opp mot slike symptomer. I flere studier er det blitt foreslått at eksponering for toksiske gasser kan være årsaken til de nevropsykologiske symptomene som ofte rapporteres blant avløpsarbeidere. I denne sammenheng har det spesielt blitt sett på hydrogensulfid, siden vi «Funnene var generelt høyere blant avløpsarbeidere som håndterte tørket slam enn blant arbeidere ved anlegg uten slamtørke.» ingen av helseplager som er registrert i bransjen. Hvilke av disse faktorene som kan være årsaken til de rapporterte plagene, er derimot lite studert. Helseplager fra luftveiene er også vanlige i andre grupper som er utsatt for biologiske faktorer – utenom de nevropsykologiske symptomene som uvanlig trøtthet, glemsomhet og hodepine som ser vet at selv om den gjennomsnittlige eksponeringen for denne gassen er lav, forekommer det også kortere, høye eksponeringer, noe som gir et utforutsigbart og tilfeldig eksponeringsmønster. Dette gjør at sammenhengen mellom målinger og relaterte helseplager er vanskelig å studere. Studien fra Stami omfatter imidlertid et lite antall arbeidere fra få 36 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM