anlegg, og de fleste var eksponert for slamstøv fra slamtørker på anleggene. Sammenhengen mellom eksponering og helsekonsekvenser er imidlertid lite undersøkt blant andre, antakelig mindre eksponerte arbeidstakergrupper som kan komme i kontakt med avløpsvann. Ved siden av arbeidere på anlegg uten slamtørke vil dette gjelde arbeidere som er tilknyttet avløpsnett og pumpestasjoner, arbeid i grøfter og arbeid med transport av slam og septik. En videreføring av resultatene fra Stamis undersøkelse er derfor under planlegging. Disse arbeidsgruppene vil da delta i undersøkelsen. Målet med denne studien er å bestemme eksponering for biologiske faktorer og hydrogensulfid ved arbeid med avløpsvann, slam eller septik. Nyere metoder for bedre å kunne karakterisere eksponering både for mikroorganismer og hydrogensulfid, er nå tilgjengelig. I studien ønsker vi også å belyse sammenhengen mellom eksponering og helseutfall som for eksempel lungefunksjon, nevropsykologiske utfall samt se på biomarkører for inflammasjon. Biomarkører målt i blodprøver som indikasjon på tidlige effekter fra luftveiene, er et relativt nytt felt i forskningen og kan være en mer følsom metode for påvisning av effekter fra eksponering enn tradisjonelle lungefunksjonsmålinger. I et forebyggende perspektiv vil et viktig mål være å utarbeide praktisk informasjon som kan iverksettes for å redusere eksponeringen på arbeidsplassen. Studien er planlagt å gå over tre år. Helseutfall og eksponering for biologiske faktorer og hydrogensulfid hos de ulike gruppene bestemmes ved personbårne målinger i løpet av det første året. For å studere endringer i helseutfallene over lengre tid, planlegges det en oppfølging etter tre år. For å begrense ressursbruken, velges i første omgang anlegg med avløpsnett fra store østlandskommuner. Det er nylig gjennomført en større eksponeringskartlegging ved anlegg, avløpsnett og blant transportarbeidere i Trondheim som vil delta i helseundersøkelsen i prosjektet. Det er søkt om midler fra NHO Arbeidsmiljøfondet via Norsk Gjenvinning. Prosjektet er videre støttet av Fagforbundet, Norsk vann og KS. Fagbladet 4/2012 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2012 fbseksjonSAM