¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇsene ¸ˇ¸ˇSISSEL SKOGHAUG: Pasienter trenger god pleie og omsorg også ved kortere liggetid, og dette er hjelpepleiere særlig dyktige på. God ivaretakelse kan også redusere antall reinnleggelser. ¸ˇANNE-KARI BRATTEN: Tendensen til stadig reduksjon av stillinger som helsefagarbeidere på sykehus er i ferd med å avta. ¸ˇMARTIN OLSEN: Hvis helsefagarbeidere føler seg dårlig behandlet, har ledelsen et problem. Da har vi ikke kommunisert godt nok med de ansatte. ¸ˇNedgangen i antall helsefagarbeidere i sykehusene har ifølge Spekter stagnert. Det er en villet politikk, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Bratten minner om at Spekter og Fagforbundet har inngått en avtale om å arbeide for å få flere lærlinger i helsearbeiderfaget inn i sykehusene. Det målet er trygt forankret hos direktørene i alle helseforetakene. Vi er enige om at helsefagarbeiderne har en selvfølgelig og viktig rolle på sykehusene, sier hun. Behovet avgjør Martin Olsen, sykepleier og spesialrådgiver ved avdeling for medisin og helsefag i Vestre Viken HF, har registrert nedgang i antall stillinger for helsefagarbeidere de siste årene, men nedgangen har avtatt. Han legger til at fra 2011 til 2012 forsvant flere stillinger for sykepleiere enn for helsefagarbeidere. Vi vurderer behovet for ulik kompetanse hele tida. I samme periode har vi derfor også opprettet nye stillinger for helsefagarbeidere på enkelte poster, sier han. Loen-vedtaket Norsk sykepleierforbund (NSF) vedtok på sitt landsmøte i 1989 et mål om at sykepleiere skulle være den eneste yrkesgruppa som tok seg av pasientpleie på sykehus. NSF sentralt har siden tilbakevist at dette er et aktuelt mål. Skjerpet praksis På spørsmål om hvor hensiktsmessig det er å frata helsefagarbeidere oppgaver de har hatt i lang tid, svarer Martin Olsen at sykehusene må følge legemiddelloven og de retningslinjer som naturlig følger av den. Helsetilsynsmyndighetene har de siste årene skjerpet kravet til å etterleve loven. Behovet for å stramme inn praksisen rundt medisinhåndtering bunner blant annet i at rusbehandlingen ble lagt til spesialisthelsetjenestene. Denne sektoren hadde mange ansatte uten anledning til å håndtere legemidler, sier han. For at ikke det beste skulle bli det godes fiende, har vi ikke fått et generelt forbud mot at andre yrkesgrupper kan dele ut medisin til sykehuspasientene, men det er innført noen vilkår som må oppfylles. Helsefagarbeidere kan ved behov få sin individuelle kompetanse vurdert og gitt dispensasjon for å administrere legemidler avgrenset til en seksjon og til ett år, sier Martin Olsen. Ingen profesjonskamp Martin Olsen avviser bestemt at omgjøringen av stillinger har å gjøre med en profesjonskamp. En lege kan delegere administrasjon av legemidler til sykepleier, vernepleier eller andre som har fått dispensasjon til å utføre slike oppgaver. Men ingen kan videredelegere oppgaver de selv har fått tildelt. Det er dermed ikke avdelingssykepleier eller seksjonsleder, men avdelingssjef, altså en lege, som har myndighet til å delegere medisinhåndteringen, sier han. Men hvis ansatte føler at de er ofre for en profesjonskamp, har vi som ledere en jobb å gjøre. Vi må gjøre det klart at vi ikke har som mål å omgjøre helsefagarbeidernes stillinger. En endret virkelighet Ledelsen i Vestre Viken HF mener behovet for endret kompetanse med færre helsefagarbeidere og vanlige sykepleiere og flere spesialsykepleiere bunner i endrede oppgaver. Mange oppgaver har allerede forsvunnet fra sykehusene til kommunene, sier Martin Olsen som ser for seg stadig større utfordringer i kommunehelsetjenesten. Men også i sykehusene vil vi ha behov for helsefagarbeidere framover, sier han. Les flere artikler på fagbladet.no Fagbladet 1/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonHEL