¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇRepresentant til barnehageforskning Høgskolen i Oslo og Akershus skal gjennomføre to store forskningsprosjekter om kvalitet i barnehager i samarbeid med Høgskolen i Vestfold og universitetene i Stavanger og Tromsø. I forbindelse med prosjektet ønsker de å samarbeide med de viktigste aktørene i barnehagesektoren, og Fagforbundet ved Seksjon kirke, kultur og oppvekst har derfor blitt bedt om å oppnevne en representant til referansegruppa for forskningsprosjektet. Seksjonen har oppnevnt Ingri Bjørnevik fra seksjonsadministrasjonen, med May-Britt Sundal fra seksjonsstyret som vara. PF Møtekalenderen for 2013 Dette året blir travelt for faglig engasjerte medlemmer og tillitsvalgte i Seksjon kirke, kultur og oppvekst. I februar er det fylkeskonferanser over hele landet: Først ute er Sør-Trøndelag, og slik er datoene: Sør-Trøndelag: 5. og 6. februar. Vest-Agder: 11. og 12. februar. Troms: 12. februar. Finnmark: 13. februar. Nord-Trøndelag: 13. februar. Hordaland: 13. februar. Møre og Romsdal: 13. februar. Buskerud: 14. februar. Sogn og Fjordane: 14. februar. Østfold: 14. februar. Oslo: 14. februar. Hedmark: 14. februar. Vestfold: 14. februar. Akershus: 14. februar. Gravferdsutvalg Regjeringen oppnevnte før jul et gravferdsutvalg. Utvalget skal blant annet se på forholdet mellom kremasjon og kistebegravelser og økonomisk likestilling blant disse. I tillegg skal utvalget se på gravferdsmyndighetenes og kommunenes bruk av avgifter, og Oppland: 18. og 19. februar. Nordland: 19. februar. Aust-Agder: 19. februar. Rogaland: 20. februar. Telemark: 21. og 22. februar. I år er det også landskonferanser for seksjonene og landsmøte i Fagforbundet. Fylkene må ha sine forslag til valgkomiteen klare innen 11. mars. 23. april er det samling for fylkesseksjonslederne, og 3. til 7. mai er det LO-kongress. Seksjonenes landskonferanser er 24. til 26. september, og rett etterpå holder LO sin utdanningskonferanse den 26. og 27. september. Fagforbundets landsmøte er 11. til 15. november. PF ¸ˇNy barne- og ungdomskonferanse Barne- og ungdomskonferansen i Fagforbundets lokaler i Oslo i fjor samlet 70 engasjerte deltakere og var svært vellykket. Nå inviteres det til ny konferanse i Oslo 4. april i år. PF det skal komme med forslag til virkemidler og tiltak, og forslag til regelendringer. Trygve Natvig, avdelingsleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, sitter som Fagforbundets representant i utvalget, som skal levere sin NOU-innstilling innen 1. mars neste år. PF ¸ˇBra for hjernen Vi er nå inne i Språkåret  ei raus, inkluderande og samlande feiring av språklege skilnader og språkleg mangfaldª. Et godt utgangspunkt i ei tid med rundt 200 språk i bruk i den norske hverdagen. Alle mennesker har språk til felles, om enn ikke det samme språket. Språk er forskjell på liv og død, fordi det å kunne kommunisere er en forutsetning for vår eksistens. Nesten alle SKKOs medlemmer jobber direkte med mennesker og kommer daglig opp i situasjoner som dreier seg om å forstå og bli forstått. Morsmålet er hjertets språk, som du kan uttrykke dine innerste følelser med. Det er også forbundet med tilhørighet til familie og venner. Forskning viser at utvikling av morsmålet også er svært viktig for utvikling av andrespråket, som i mange tilfeller er norsk. å ikke få utvikle morsmålet, bremser deg på alle hold å ikke få utvikle morsmålet, bremser deg på alle hold og gir grobunn for frustrasjon. og gir grobunn for frustrasjon. Når vi vet hvor tett språket er knyttet til barns opplevelse av seg selv, må vi tenke over hvordan barnets språk blir møtt i barnehage og skole. I skolen er det viktig at retten til morsmålsopplæring blir oppfylt, men også i barnehagen er tilbud om tospråklig assistanse viktig for barnas muligheter til å bruke morsmålet som redskap for læring. Når barnehagen ikke har tospråklig personale, må det tilrettelegges for metoder som bidrar til barnas forståelse og deltak- else i egen hverdag, for eksempel ved figurlæring eller fysiske aktiviteter. Dette krever kunnskap om arbeidsmåter og språklig bevissthet hos hele personalet. Forskning viser at barn med flerspråklig kompetanse får en bedre forståelse for andre mennesker og bedre evne til å sette seg inn i andres perspektiv. I tillegg har tospråklige mindre sjanse for å utvikle demens enn andre. Flerspråklighet er altså ikke bare en verdifull felleskapital for samfunnet, men en ressurs for den enkelte  og dessuten direkte bra for hjernen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMETTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR