¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇMarkedet tar over i Moss I Moss har bystyret bestemt at alle fagområder i kommunen skal organiseres etter en bestiller- og utførermodell. ¸ˇMILJØTILTAK: Kongsberg kommune var tidlig ute med å følge opp departementets pålegg om å stille miljøkrav til sine leverandører. De har dessuten satset på returordninger for befolkning og næringsliv i kommunen. Strenge miljøkrav fra kommunene  Vi stiller klare krav til våre leverandører om at de må bidra til kildesortering, sier ordfører Vidar Lande (Ap) i Kongsberg. De fleste kommunene gjør det imidlertid ikke. Han er ordfører i en av seks kommuner i Buskerud som følger opp beslutningen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet fra 2009 om at offentlige virksomheter skal kreve at deres leverandører er medlem i en returordning for brukt emballasje. I Buskerud er dessuten Fylkesmannen og fylkeskommunen med på å stille krav. Men det er mange av landets 429 kommuner som ikke følger opp departementets vedtak. For få kommuner er med Stavanger og Randaberg kommuner oppfordret nylig til at mange flere enn de 62 kommunene som i dag har fulgt opp vedtaket, faktisk tar tak. Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, mener at vi ville oppnådd en stor miljøfor- bedring dersom flere kommuner fulgte opp. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har sagt at han mener at det offentlige i langt større grad enn i dag bør benytte seg av den påvirkningskraften de har:  Det offentlige gjør innkjøp for 400 milliarder kroner hvert år. Derfor har vi store muligheter for å påvirke leverandører til å ta ansvar, mener miljøvernministeren. Flere miljøtiltak  Jegerenigibådedet miljøvernministeren sier og i oppfordringen fra Stavanger og Randaberg. Vi gjorde som sagt en del grep allerede kort tid etter beslutningen fra departementet, og vi har fulgt opp også i inneværende periode. Fra før hadde vi en god returordning for beboere og næringsliv her i kommunen, og det var derfor naturlig for oss å følge opp dette med gode tiltak for å påvirke leverandørene våre også, sier en engasjert ordfører Vidar Lande. Tekst: JØRN WAD ¸ˇ I praksis betyr vedtaket at alt som kan ut på anbud, skal ut på anbud, mener Hilde Torgersen, leder av Fagforbundet i Moss og Våler. Bystyreflertallet  H, Frp, V og KrF  har vedtatt en markedsliknende styring av kommunen, slik de styrte kommunen før de tapte valget i 2003. Modellen ble reversert da venstresida vant kommunevalget. Arbeidsmiljøer må splittes Vedtaket innebærer at kommunen må opprette et tjenestekontor, hvor vedtak om behandling, omsorg og tjenester fattes. De som fatter vedtak om dette i dag og som jobber i de ulike enhetene, må flytte til tjenestekontoret.  Vedtaket betyr at gode arbeidsmiljøer blir splittet og at det blir et forverret arbeidsmiljø for mange som har vært gjennom dette tidligere, sier Torgersen. Økt byråkrati Hun syns det er paradoksalt at Frp, som sier de vil ha færre administrativt ansatte, støtter en beslutning som vil bety mer papirflytting. ¸ˇTIL KAMP: Hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt og fagforeningsleder Hilde Torgersen. 28 > Fagbladet 1/2013 ¸ˇArbeidsmiljøpris til verneom Hovedverneombudene ved helseforetakene er tildelt Arbeidsmiljøprisen 2012. Prisen blir utdelt annethvert år under Arbeidsmiljøkongressen i Bergen. Forum for hovedverneombud har gjort en betydelig innsats for å utveksle informasjon og utvikle egen kompetanse på de ulike helseforetakene, skriver Oslo Universitetssykehus HF på sine nettsider. I begrunnelsen heter det at hovedverneombudene i sektoren gjør en stor jobb for å holde verneombud skolerte og kompetente. Dette er spesielt viktig i lys av det sterke presset som hviler på hovedverneombudene i en sektor preget av store omstillingsprosesser og andre arbeidsmiljømessige utfordringer. Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON