¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSkjerper person- vernet i Nav Datatilsynet har vedtatt at Nav må endre sin kontrollvirksomhet. Dette er noen av hovedpunktene i vedtaket: " Nav informerer ikke personer om at de er kontrollert og at etaten har hentet inn opplysninger om dem. Det må de nå gjøre. " Nav har ikke god nok informasjonssikkerhet, og det er for lett å hente ut sensitive personopplysninger. " Nav har ikke gode nok rutiner for internkontroll, spesielt med hensyn til sletting av opplysninger og vurdering av om de har hjemmel etter folketrygdloven. Informerte ikke I Datatilsynets rapport framgår det at Navs klare hovedregel har vært at de unnlater å informere den som kontrolleres om at det hentes inn personopplysninger. Dette gjelder både dem som er mistenkt for å ha mottatt velferdsmidler uriktig og andre. Andre får info  Nav har vært kreative innenfor de hjemlene og retningslinjene de har. Det betyr at de kan ringe rundt i den enkeltes omgangskrets å få opplysninger om dem. Det er ikke bra å ha en situasjon der for eksempel barnehage og venner vet at du er i Navs søkelys, men at du ikke vet det selv, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. VeV  Dette handler om ideologi, en ideologi som koster penger vi ikke har. Bestiller- og utførermodellen skaper økt byråkrati. Da de rødgrønne etter valgseieren opprettet kommunalavdelinger, sparte kommunen 17 administrative årsverk, mens regnskapsavdelingen alene sparte halvannen million kroner, forteller Torgersen.  De borgerliges modell betyr at tjenestene blir gjort konkur- ranseklare, slik at de kan konkurranseutsettes i neste omgang, mener hun. Forstår bekymring Rådmann Bente Vedum bekrefter at kommunen skal vurdere tjenestene organisert etter en bestiller- og utførermodell. Resultatet fra vurder- ingen kommer i juni 2013.  Vi tror det er et innsparingspotensial spesielt i de hjemmebaserte tjene- stene, hvor vi vil organisere fritt brukervalg. Det er ikke dermed sagt at alle tjenestene som vurderes skal konkurranseutsettes eller selges. Vedum ser ikke bort fra at en bestiller- og utførermodell innebærer flere administrativt ansatte. Hun skjønner Fagforbundets engstelse.  Det er riktig at flere kommunale tjenester i Moss kan bli lagt ut for konkurranseutsetting etter vurderingen i juni, sier rådmann Bente Vedum. Tekst og foto: VEGARD VELLE Nav jobber med språket Nav Forvaltning Akershus har endret noen av sine kronglete standardformuleringer til et enklere språk. Snart kommer noen av de mest brukte brevene i ny, språklig drakt.  Vi skriver brev som ingen forstår, sier kommunikasjonsdirektør i Nav, Hege Turnes, til internbladet Memu. Jobbingen har fått navnet klarspråkprosjektet. VeV ¸ˇbud i sykehus  Vi kan trygt hevde at vernetjenesten har vært en stor eksponent for denne type utfordringer, spesielt etter fusjonsprosessen i Oslo som ledet frem til skapelsen av Oslo universitetssykehus (OUS). Dette er en flott tilbakemelding på at mye av det vi gjør er riktig og har en betydning for andre, sier Per Oddvar Synnes, hovedverneombud i OUS. VeV ¸ˇFagbladet 1/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON