¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOMKAMP om skatteinnkreving Skal de kommunale skatteoppkreverkontorene fortsette å kreve inn skatten? Eller skal staten og Skatteetaten gjøre det? Flere slag har stått om skatteinnkrevingen, og så langt har den forblitt i kommunene. Tekst: VEGARD VELLE Ansatte på skatteoppkreverkontorer er bekymret for at innføring av et nytt rapporteringssystem mer og mer virker som en omkamp om hvem som skal kreve inn skatten. Dette var også et viktig tema på fagdagen for ansatte på kemnerkontoret, arrangert av Fagforbundet i Østfold. Statliggjøring Ifølge Finansdepartementet er Edag et nytt system for rapportering om ansettelses- og inntektsforhold. Fra 1. januar 2015 må arbeidsgivere innlevere månedlige lønnsopplysninger om de ansatte. Til gjengjeld bortfaller flere av oppgavene og skjemaene som i dag blir levert, for eksempel lønns- og trekkoppgaver.  Jeg vil kalle det en snikstatliggjøring. Edag vil få store konsekvenser for de mindre skatteoppkreverkontorene, sier Trond Finstad, leder for Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon i Østfold og ansatt hos kemneren i Moss. Mindre byråkrati Finstad er enig i at Edag kan bety en forenkling for næringslivet, noe som kan spare det norske samfunnet for penger. Samtidig mener han det vedtatte forslaget er langt mer vidtrekkende enn det Finansdepartementet har informert om. Spesielt overraskende og kontroversielt mener Finstad det er at Skatteetaten tar over førstelinjetjenesten, kontakten med næringslivet og skattebetalerne lokalt. Dette er en av de viktigste oppgavene for dagens skatteoppkreverkontorer. SKEPTISK: Bjørn Haavard Andersen (t.v.) og Trond Finstad mener Finansdepartementet tar en omkamp om innkreving av skatten. Overflødige ansatte  Folk har ikke fått med seg hvor langt prosessen er kommet og hvilke konsekvenser det vil få. I jobben min som kontrollør, ser jeg at oppgavene i økende grad styres fra Skatteetaten, sier Finstad. Nå tar Skatteetaten også over henvendelser fra publikum samt alle oppgavene næringslivet leverer lokalt, noe som skaper stor usikkerhet blant de lokalt ansatte til om de får tilgang på det nye Edag-systemet. Finstad er bekymret for at ansatte på skattekontorene > 32 > Fagbladet 1/2013 ¸ˇ¸ˇFoto: Vegard Velle fbaargang2013 fbseksjonKON