¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra Fagforbundets høringssvar om Edag " Er opptatt av at skatteinnfordringen i Norge er en av de beste i verden. " Ønsker at Edag går ut på ny høring når de estimerte kostnadene og prosjektplanen er klar. " Ser at skatteoppkrevers arbeid blir sterkt berørt av Edag. Men hvilke konsekvenser vil det få? Dette er ikke analysert. Fagforbundet ønsker derfor en konsekvensanalyse for dagens skattekontorer, spesielt knyttet til bemanning, opplæring og ressursbehov. Og at prosjektet deretter går ut på høring på nytt. " Ønsker at brukergrupper trekkes med i det videre arbeidet. " Vil at skatteoppkreverne får tilgang på alle opplysningene i Edag-oppgaven. ¸ˇIllustrasjonsfoto: Colourbox.com ¸ˇ¸ˇ¸ˇvil bli overflødige.  Det er store konsekvenser her som ikke har kommet fram ennå, mener han. Tror ikke på høye tvangsmulkter Pål R. Bråthen, kemner i Sarpsborg kommune, syns også omleggingen høres ut som en dårlig ide.  Edag vil føre til at skatteinnkreverne kommer for sent ingen. Tidligere har denne dragkampen blitt politisert. Nå gjennomfører byråkratiet omleggingen som interne regelendringer, utenfor Stortinget. Det er feil, mener han. Slett ingen omkamp Statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet er politisk ansvarlig for Edag.  Jeg vil protestere på det sterkeste mot at Edag er en snikstatliggjøring. Omleggingen har ingenting med den gamle striden om hvem som skal samle inn skatten  kom- munene eller Skatteetaten.  Det stemmer at Skatteetaten blir den nye førstelinjetjenesten for å motta de elektroniske meldingene, men jeg kan ikke se at det vil være behov for å kutte i antall skatteoppkreverstillinger på grunn av Edag, sier Schjerva han. Styrk kontrollarbeidet Når Skatteetaten blir den nye førstelinjetjenesten for å motta skatteopplysninger, innebærer det også veiledning med å fylle ut skjemaene. inn i bildet. Med dagens lokalkunnskap og ing, klarer vi å følge opp selv kebabkiosken på hjørnet. Vi går i gang med innkrevinger og anmeldelser på et tidlig tidspunkt. At en sentral enhet skal klare å gjennomføre en slik tett og krevende oppfølging, tror jeg ikke noe på. Følgen blir at dialogen med skattebetaleren kommer i gang for sent, og det offentlige taper skatteinntekter. Han tror heller ikke at nye og skyhøye tvangsmulkter vil kompensere for den lokale kjennskapen til skattebetalerne.  Tvangsmulkter og anmeldelser har vi jo i dag også. Jeg er redd for at vi lager en ny mastodont, hvor folk som prøver å få kontakt med skatteetaten, stanger hodet i veggen, sier Bråthen. Omkamp om skatten Bjørn Haavard Andersen, saksbehandler hos kemneren i Fredrikstad og styremedlem i Seksjon kontor og administrasjon i Østfold, mener Fagforbundet må komme på banen.  Dette er en omkamp. I Finansdepartementet har det lenge vært byråkrater som har villet statliggjøre innkrev- tette oppfølg- ¸ˇINGEN KUTT: Statssekretær Roger Schjerva avviser at innføring av Edag vil frata skatteinnkreverne deres oppgaver.  Den mer kompetansekrevende veiledningen skjer lokalt, som før. I den grad det frigjøres ressurser, kan disse brukes til å styrke kontrollarbeidet, påpeker Schjerva. Han toner også ned frykten for at ansatte på skatte- kontorene ikke vil få tilgang på det nye elektroniske systemet.  De vil få tilgang på samme type informasjon i Edagsystemet som de har i dagens system, sier statssekretæren. 34 > Fagbladet 1/2013 Foto: Esben Johansen fbaargang2013 fbseksjonKON