¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Sølvi Gjerdahl Thomassen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Geir Høin Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Skriftlig begrunnet oppsigelse SPØRSMåL: Hva innebærer det at arbeidstaker har krav på å få en begrunnelse for en oppsigelse? O.U. SVAR: Fra tid til annen får vi spørsmål om arbeidsgiver har plikt til å gi en skriftlig begrunnelse for en oppsigelse. Eller det kan være at begrunnelsen er vag og ubestemt. Dette gjelder særlig når oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold, eksempelvis når han angivelig skal ha gjort seg skyldig i noe bebreidelsesverdig. Det er ofte viktig for arbeidstakeren at arbeidsgivers faktiske begrunnelse for en oppsigelse gis så tidlig som mulig, det vil si på et tidspunkt hvor arbeidsgiver sitter inne med de opplysninger som kan begrunne en oppsigelse. Dette gjelder fordi arbeidstakeren vil ha et behov for å innrette seg etter, og eventuelt forsvare seg mot, en oppsigelse som kan komme. Men en skriftlig begrunnelse kan også ha betydning for å kunne avskjære eventuelle etterfølgende begrunnelser for å tilpasse en oppsigelse til lovens krav om saklig grunn. Det kan være flere regelsett som kan komme til anvendelse på dette området. Først og fremst gjelder arbeidsmiljølovens (aml.) bestemmelse i ß15-4 (3) om at arbeidstakeren har krav på en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen dersom han ber om det. Denne bestemmelsen gjelder for alle arbeidstakere. Dernest vil det ofte være slik for våre medlemmer at reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven supplerer bestemmelsen i aml. ß15-4 (3). Disse bestemmelsene gjelder bare for offentlig ansatte. Og endelig kan det være slik at oppsigelsesprosesser også er regulert i tariffavtaler, eksempelvis hovedavtaler. I det følgende vil jeg i hovedsak bare ta for meg de regler som følger av lovbestemmelser i forbindelse med enkeltvise oppsigelser, ikke driftsinnskrenkninger. Arbeidsmiljølovens ß15-4 (3) har begrenset rekkevidde. Arbeidsgiveren har etter denne bestemmelsen ingen plikt til å begrunne oppsigelsen Det følger av lovens ß 15-2 (2) at arbeidsgiveren har plikt til skriftlig å gi en rekke andre opplysninger i den oppsigelse som gis, men altså ingen skriftlig begrunnelse av de faktiske forhold som oppsigelsen bygger på. Arbeidstakeren må selv be om dette, eller en tillitsvalgt/rådgiver på arbeidstakerens vegne. Det er viktig i denne sammenheng at kravet om skriftlig begrunnelse rettes til arbeidsgiveren så tidlig som mulig, slik at denne både får tid til å tenke seg om og eventuelt ta med begrunnelsen i et eget skriv eller i oppsigelsesbrevet. Vi skal også huske på at enkelte ganger kan ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKan vi pålegges å arbeide søndag i ferien? SPØRSMåL: Jeg har et spørsmål angående den femte ferieuka. Jeg jobber turnus i 50 prosent stilling. I sommer hadde jeg fire ukers ferie, og tok ut den femte ferieuka i september. Den ble avviklet i en turnusuke der jeg hadde arbeidshelg. Så kommer spørsmålet mitt: Arbeidsgiver krever at jeg må jobbe søndagen i ferieuka, med den begrunnelsen at søndag ikke er feriedag. Er dette riktig praksis? L.S. SVAR: Jeg svarer deg ut ifra at du er omfattet av ferieloven og hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet. Arbeidsgiver har rett i at søndagen ikke er en feriedag. Ferieuka har seks virkedager, og det er fra mandag til og med lørdag. Men ifølge ferieloven har du krav på fri enten søndagen før ferien eller søndagen etter ferien. I henhold til ferielovens ß 5.5 har arbeidstakere som arbeider på søndager, krav på fri (ulønnet) enten søndagen før eller søndagen etter ferien. Med andre ord kan ikke arbeidsgiver pålegge noen å avslutte arbeidet på søndagen før ferien og gjenoppta arbeidet på søndagen etter ferien. For å få søndagen fri før eller etter ferien, forutsetter det at ferien er på minst seks virkedager. Her må du være klar over at tilleggsfritid gitt etter søndagsregelen er ulønnet. Sølvi Gjerdahl Thomassen, rådgiver i forhandlingsenheten ¸ˇBrev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. 24 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL