¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSosialt arbeid i nye omgivelser  Sosialarbeideren kommer til Nav med en forståelse av sammenhenger mellom individuelle og strukturelle problemer, sier Hanne Glemmestad, lektor ved Høgskolen i Lillehammer og tidligere leder ved Nav Østre Toten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇInspirasjon på film Marte Saugestad har festet sju kreative tiltak i eldreomsorgen på dvd og nett. Hun håper filmsnuttene på mellom tre og fem minutter kan inspirere og motivere ledelse og ansatte i pleie- og omsorgssektoren til aktiviteter for beboerne. Filmsnuttene viser aktiviteter som sittedans, musikkterapi, sansehage, ungdom på sykehjem, bruk av aktivitetsdosett, gårdsbesøk og tur med en lokal jakt- og fiskeforening. Filmene ligger på fagforbundet.no og kreativomsorg.no. Du kan også bestille dvd-en fra marte.saugestad @fagforbundet.no. KES Glemmestad var en av foreleserne på Fagforbundets dagskonferanse for Nav-ansatte i januar. Der presenterte hun sine tanker om hvilke faglige verdier sosialarbeiderens kompetanse kan tilføre Nav-kontorene. God kompetanse  Sosialarbeiderne bidrar blant annet med kompetanse på endringsarbeid på individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå, sa hun. Glemmestad trakk også fram sosialarbeidernes erfaring med metodisk arbeid basert på relasjonskompetanse og systematisk endringsarbeid med basis i yrkesetikk.  Dessuten er sosialarbeidernes sosialpolitiske innsikt og handlingskompetanse temmelig unik, FLERE VERKTØY:  Vi har fått større muligheter til å hjelpe brukerne våre etter Nav-reformen, mener Hanne Glemmestad. var et av hennes budskap til konferansedeltakerne. Mange konferansedeltakere kjente seg igjen da høgskolelektoren pekte på utfordringer sosialarbeiderne møter i Nav-systemet. Praktisk erfaring  Mange som tidligere arbeidet på sosialkontorene, opplevde sterkt blant annet spenningen mellom hjelp og kontroll, sier hun. Erfaringer med å håndtere spenninger i sosialfaget er viktige faglige bidrag til arbeidet ved Nav-kontorene. Glemmestad har valgt å framheve de nye mulighetene som følger med utviklingen av Nav.  I og med at vi nå arbeider uavhengig av grensene mellom stat og kommune, har vi fått flere verktøy enn vi hadde på rene sosialkontor, sier hun. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇ¸ˇFlest voksne blant nye helsefagarbeidere Om lag 60 prosent av dem som tok fagbrev i helsearbeiderfaget i 2011 var over 25 år. Dermed fortsetter tendensen med at størstedelen av rekrutteringen til faget skjer blant voksne. Vi regner med at det trengs 4500 nye helsefagarbeidere hvert år. I dag kan i overkant av 20 prosent av dette dekkes av nyutdannede lærlinger, viser rapporten å bli helsefagarbeider fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. I skoleåret 2010 2011 ble det avlagt 2150 fagprøver i helsearbeiderfaget, altså i underkant av halvparten av behovet. Nesten halvparten (47 prosent) av kandidatene tok fagprøven som lærlinger, mens 45 prosent tok fagprøven som praksiskandidater, altså etter minst fem års arbeid i sektoren. KES VOKSNE: Helsearbeiderfaget rekrutterer flest blant voksne med erfaring fra omsorgsarbeid. Ti trekk ved gode tjenester Respekt og dyktige fagpersoner er blant ti kjennetegn på en god psykisk helse- og sosialtjeneste slik brukerne ser det, viser en studie som nylig ble presentert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Det brukerne oppfatter som gode tjenester, først og fremst kjennestegnes ved respekt og faglig dyktighet. Brukerne trekker også fram forutsigbarhet, informasjon, samhandling, felles beslutninger, sosial kontakt, utviklingsmuligheter og muligheten til ansvarsfrihet (for blant annet økonomi) i vanskelige perioder som viktig. KES ¸ˇFagbladet 2/2013 > 29 Foto: Hermann Albert Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2013 fbseksjonHEL