¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇForeløpig ingen avtale om e-bøker Norsk Bibliotekforening og Forleggerforeningen klarer ikke å bli enige om felles prinsipper for utlån av e-bøker i bibliotekene. Likevel ser det ut til at det blir utlån av elektroniske bøker ved enkelte bibliotek i år. Dette skjer gjennom en prøveavtale i regi av Norsk kulturråd. Prøveavtalen i fjor omfattet sju bibliotek, men bare to har kommet i gang med utlån. Fastlåst Derimot er situasjonen fastlåst mellom Bibliotekforeningen og Forleggerforeningen.  Vi ønsker at e-bøker behandles på samme måte som papirbøker, men det har vi dessverre ikke fått til, sier bibliotekforeningens leder, Ingeborg Rygh Hjorthen, til NTB. Ifølge henne har foreleggerforeningen foreslått en løsning der bøker er tilgjengelig for bibliotekene, men uten at de eier dem.  Vår holdning er at kjøpt er kjøpt. Vi kan ikke risikere å miste deler av samlingen hvis et forlag trekker seg ut fra bokdatabasen eller tida går ut på en utlånslisens, sier Hjorten. PF FORTSATT PRØVEAVTALE: Forleggerforeningen og bibliotekforeningen er uenige om prinsippene om hvordan elektroniske bøker kan lånes ut. ¸ˇBRUK ALLES KUNNSKAP: Fagforbundet mener at kompetansen til alle de ansatte må utnyttes for å sikre god kvalitet i opplæringsarbeidet.  Retten til spesialundervisning trues Fagforbundet stiller spørsmål om Kunnskapsdepartementets forslag til presisering i opplæringsloven kan føre til at elevenes rett til spesialundervisning reduseres. Kunnskapsdepartementet har i et høringsnotat foreslått å presisere den plikten skolene i dag har til å vurdere om elevene får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen før det settes i gang spesialundervisning. Bakgrunnen er blant annet målet om å redusere omfanget av spesialundervisning og å forbedre den tilpassede opplæringen, skriver departementet i høringsnotatet. De som har behov må få I sitt høringssvar stiller Fagforbundet spørsmål om presiseringen vil svekke retten til spesialundervisning, siden målet er å redusere den. Det er et fornuftig mål å sette inn res- surser tidlig, men det er viktig at den enkeltes rett til spesialundervis- ning opprett- holdes,ª skriver forbundet. En vurdering av om elever kan ha behov for spesialundervisning må heller ikke ta så lang tid at eleven ikke får nødvendig spesialundervisning tidsnok, heter det videre i høringssvaret. Utnytte alles kompetanse Fagforbundet er enig med departementet i at det er nødvendig med god oppfølging av elevene uavhengig av spesialundervisning.  Det går an å spørre om dette lovforslaget egentlig handler om spesialundervisning eller om det handler om kvalitet i det ordinære opplæringstilbudet, skriver forbundet, som også understreker at det er viktig å utnytte alle de ansattes kompetanse for å sikre god kvalitet i opplæringstilbudet. årlig rapportering Departementet foreslår også at halvårlige evalueringsrapporter om spesialundervisning skal gjøres om til en årlig rapport. Fagforbundet er enig i dette. Tekst of foto: PER FLAKSTAD ¸ˇDet går an å spørre om dette lovforslaget egentlig handler om spesialundervisning. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 2/2013 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKIR