¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇOffensivt program for ledere i det offentlige Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon utarbeider nå et ledertreningsprogram spesifikt rettet mot ledere i kommunal sektor.  Fragmenteringen i dagens samfunn gjør det viktig med større innsikt i samfunnsoppdraget bak offentlig forvaltning. Tidligere hadde e-verkene, Telenor og andre store offentlige aktører elementer av et samfunnsbærende oppdrag. I dag er disse blitt bedrifter som jobber etter kommersiell tankegang, og kommunene står igjen som den tydeligste bæreren av samfunnsoppdraget, sier Fredrik Hellstrøm, avdelingsleder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Dersom de kommunale tjenestene blir privatisert, vil også kommunen få problemer med å ivareta et bredt samfunnsoppdrag. Det er derfor viktig for Fagforbundet å bygge opp ulike utdanningstilbud Avdelingsleder Fredrik Hellstrøm. som støtter opp om en helhet i forvaltningen og som vektlegger tanken bak velferdsstaten og samfunnskontraktenª, mener Hellstrøm. Målet med ledertreningsprogrammet er å styrke forståelsen for det offentlige som et av samfunnets grunnleggende elementer. Studiet vil gi økt forståelse for forvaltningsoppdraget, forståelse av lederrollen, selvinnsikt og mediekunnskap. Første samling er lagt til september. Opplegget er knyttet til Høgskolen i Hedmark. Det jobbes også med studie i administrasjon og offentlig forvaltning på 60 studiepoeng. VeV ¸ˇDelegatfordeling til landskonferansen Landskonferansene for de ulike seksjonene i Fagforbundet har 100 delegater hver  fordelt forholdsmessig etter antall yrkesaktive medlemmer i seksjonen. Slik er delegatfordelingen fra de ulike fylkesavdelingene av Seksjon kontor og administrasjon på landskonferansen i september: Østfold (6), Akershus (7), Oslo (11), Hedmark (5), Oppland (4), Buskerud (5), Vestfold (4), Telemark (5), Aust-Agder (3), Vest-Agder (3), Rogaland (5), Hordaland (8), Sogn og Fjordane (3), Møre og Romsdal (5), Sør-Trøndelag (7), Nord-Trøndelag (4), Nordland (6), Troms (5), Finnmark (4). I tillegg velges det like mange vararepresentanter som delegater. VeV ¸ˇSøker erstattere i faggruppa til sekretærene Fagforbundets faggruppe for sekretærer er på jakt etter to nye medlemmer som skal erstatte Cathrin Hansen og Ragnar Bræck, som trer ut av gruppa. Britt Silseth (leder), Ingrid Raasholm og Magne Hestad fortsetter som faste medlemmer i faggruppa. Det yrkesfaglige tilbudet til ansatte på servicetorg og til førstelinjemedarbeidere ligger under faggruppas arbeidsmandat. VeV ¸ˇKontordamer og stemmerett I år feirer Norge at det er 100 år siden kvinner over 25 år fikk allmenn stemmerett. Med fare for å være nostalgisk, har jeg koblet det opp til en litt forgangen yrkestittel, kontordame. Dette er ikke en stillingstittel Seksjon kontor og administrasjon opererer med i dag. Likevel dukket det opp mye spennende da jeg googlet nettopp kontordame. ¸ˇEt gledelig treff var et oppslag fra nettavisen.no fra 2003, der det står at kontordamer er mest likestilte. Den refererer til tall fra Likestillingssenteret som viser at kvinner i kontoryrket har 98,4 prosent av de kontoransatte mennenes lønn. Til sammenlikning har kvinner i finanstjenestene kun 74 prosent av mannens lønn, og i snitt ligger kvinners lønn 20 prosent under mennenes. Kontordamene er blitt borte  nå har vi sekretærer, konsulenter, personalmedarbeidere, arkivarer med flere. Vi må arbeide for at kontorfagbrevet gir en lønns- og karrieremulighet som motiverer flere til å melde sin interesse. Ny teknologi og nye måter å drive saksbehandling på har endret de kontor- ansattes hverdag veldig. Tradisjonelle merkantile stillinger har endret både innhold og status, kanskje, men lønnsmessig er det fremdeles mange som kommer godt ut. Kontoransatte i dag kan ta fagbrev og seinere bygge på med fagskole. Sekretærer og førstesekretærer som sikkert er med på å heve gjennomsnittslønna er på vei ut, fagarbeidere på vei inn. GERD EVA VOLDEN ¸ˇ¸ˇFagforbundet har gjennom å arbeide for at realkompetanse skal telle, gitt også voksne arbeidstakere muligheten til å ta fagbrev. Når noen likevel nøler, er det kanskje nettopp lønn som avgjør. Vi må arbeide for at kontorfagbrevet gir en lønns- og karrieremulighet som motiverer flere til å melde sin interesse. På samme måte som kravet om stemmerettsreformer ble aktualisert på slutten av 1800-tallet, blir krav om likestilling når det gjelder lønn og heltid modnet. Om det er en kjønnskamp eller en lønnskamp, er det sikkert delte meninger om. Fagforbundet er mest opptatt av et likestilt samfunn og et likestilt arbeidsliv  for alle. 38 > Fagbladet 2/2013 Foto: Sandra Lillebø fbaargang2013 fbseksjonKON