¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ> ! m o 2009: Kjønnsnøytral ekteskapslov innføres. 1988: Alle offentlige styrer, råd og utvalg skal ha minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. 1972: Ny ekteskapslov tillater sex utenfor ekteskapet, homofili og samboerskap. 2009: Ti år etter at den ble innført, er det stadig færre som velger kontantstøtte, men det er store forskjeller. I Aust-Agder mottar hver tredje 1- og 2-åring kontantstøtte. 1993: Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er de siste partiene som innfører kvotering i alle partiorganer. 2005: Full barnehagedekning innen 2007, ellers går jeg av, lover Kristin Halvorsen som fersk minister. Regjeringen mener målet ble nådd i 2011, men mange foreldre får fortsatt ikke plass til ettåringene når fødselspermisjonen er slutt. a l B ? g a d i r o f s s å 2013: Vi feirer stemmeretten, men fortsatt ... a l s i v ¸ˇr ø b H r e k s v ie lk RYKK TILBAKE TIL RUTE 17 1993: Fedrekvote i fødselspermisjon innføres, og alle nybakte pappaer får eksklusiv rett til fire ukers fødselspermisjon. 1999: Kontantstøtte er innført, og tre av fire små- barnsforeldre velger å motta støtten for å være hjemmeværende. ¸ˇ¸ˇ¸ˇRYKK NED TIL RUTE 25 1971: Et kvinnekuppª gir kvinneflertall i kommunestyrene i Oslo, Trondheim og Asker. Det er likevel en myte at kvinnekuppene styrker kvinners ¸ˇ¸ˇrepresentasjon på landsbasis. Berit ås, en av aktivistene bak kvinnekuppetª. 1950-årene: Den såkalte husmorepokenª. På skolen lærer vi at far leserª og mor syrª. Kvinner flest er usynlige, bare et bitte lite mindretall deltar i den offentlige politiske sfære. 1959: Norge ratifiserer ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for kvinner og menn for arbeid av lik verdi. 1964: Ny lov åpner for legal abort, men alle saker blir avgjort av nemndaª. Her sitter to leger og sier innvilgetª eller avslåttª. 1913: Full stemmerett for kvinner vedtas i Stortinget. MEN: Kvinner som får støtte fra fattigkassa, får ikke stemmerett før i 1919. 1909: Kvinner får inntektsbegrenset stemmerett ved stortingsvalg. ¸ˇRYKK OPP TIL RUTE 45 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRYKK TILBAKE TIL RUTE 4 ¸ˇRYKK TILBAKE TIL RUTE 12 1925: LO mener at en inntekt per familie bør være nok. I praksis betyr det at gifte kvinner skal holde seg hjemme. 1890: Stemmerett for kvinner bryter med den kristne lære og naturens orden, og vil oppløse mange familier, blir det sagt i Stortinget som stemmer ned det forslaget. 1901: Kvinner får inntektsbegrenset stemmerett ved kommunevalg. 1913: Katti Anker Møller fremmer kravet om lovlig selvbestemt abort. Kvinner som tar abort risikerer fengsel, og mange må sette liv og helse på spill hos kloke konerª. 1905: Kvinnesakskvinner samler inn 300.000 underskrifter til støtte for å oppløse unionen med Sverige. ¸ˇRYKK OPP TIL RUTE 30 Kvinnesjokk i Drammen: Kvinnesaksforkjemperen Betzy Kjelsberg (1860  1950) sjokkerte drammenserne ved å sykle i divided skirtª, bukseskjørt, i en tid da andre borgerlige kvinner snørte seg inn i korsett. 1911: Anna Rogstad blir første kvinne på Stor- ¸ˇFagbladet 2/2013 > 15 tinget. RYKK TILBAKE TIL START fbaargang2013 fbseksjonSAM