¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRegjeringen har to konkrete forslag under utarbeidelse, som tar for seg ufrivillig deltidsarbeid og behovet for mer åpenhet om lønn. I tillegg varsler vi nye tiltak for å bekjempe ufrivillig deltid, som drøftingsplikt ved bruk av deltidsstillinger, rett til utvidet stilling for deltidsansatte tilsvarende den faktiske arbeidstida, og styrking av deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble grundig behandlet av regjeringen i likelønnsmeldinga. Jeg har foreslått at vi skal sikre åpenhet om lønn på arbeidsplassen. Det skal vi få til ved å gi arbeidsgiver plikt til å utarbeide kjønnsdelt lønnsstatistikk tilgjengelig for alle ansatte, og en opp- lysningsplikt om lønn ved mistanke om lønnsdiskriminering. Arbeidstakere som har mistanke om at de er utsatt for lønnsdiskriminering, skal få rett til å få opplysninger om lønn for navngitte kolleger. Vi er avhengig av at tillitsvalgte og ansatte engasjerer seg i arbeidet for disse tiltakene, som alle forutsetter en lokal forankring og lokalt ansvar. Vi har opprettet et forum  Møteplass for likestilling i arbeidslivet  for dialog mellom regjeringen og partene. På siste møte fikk vi tilslutning til et forslag om å styrke trepartssamarbeidet for likestilling, og vi diskuterte om det kan være hensiktsmessig å inngå en egen trepartsavtale, slik Skjeie-utvalget har foreslått. Dette skal vi også drøfte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Et sentralt poeng i Skjeie-utvalgets utredninger er at arbeidet for likestilling er for lite systematisert og koordinert. Det trengs et krafttak som varer over flere år. Jeg er derfor spent på hva vi klarer å få til i dialogen med partene. I arbeidet for likestiling var vedtaket om allmenn stemmerett for kvinner en avgjørende seier. Fagbevegelsen har spilt en sentral rolle i arbeidstakeres rettighetskamp i mer enn 100 år. I et år hvor kvinners stemmerett feires, skal vi bruke jubileet til fortsatt å stå vakt om likeverd og velferd for alle, og for et arbeidsliv som gir kvinner og menn like rettigheter og muligheter. God feiring! KVINNEDAG: Selvsagt trenger vi 8. mars, mener Inga Marte Thorkildsen som var hovedtaler under fjorårets arrangement på Youngstorget. Fagbladet 2/2013 > 37 Foto: Scanpix fbaargang2013 fbseksjonSAM