¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇBrannkonferanse i Gøteborg årets Brannkonferanse skal avholdes 11. 12. juni i Goteborg. Hold av datoene, nærmere informasjon om program og påmelding kommer. NBM ¸ˇEvaluerer brann- og redningsvesenet Arbeidsgruppa som skal gjennomgå brann- og redningsvesenet hadde 22. januar sitt første møte hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Gruppa er nedsatt på bakgrunn av stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet som kom i juni 2012. Mandatet er å se på organisering, utnyttelse av ressurser, samarbeid med andre aktører og samarbeid på tvers av kommunegrenser.  Gruppa skal bidra til å sikre at brann- og redningsetatene er i stand til å håndtere opp- Sett deg inn i reglene gavene sine, sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo da gruppa ble nedsatt. Fagforbundets nestleder Geir Mosti representerer LO i gruppa. I tillegg deltar ledere fra Trøndelag brann- og redningstjeneste, Brannvesenet Sør-Rogaland, fylkesberedskapssjefen i Telemark, Kommunesektorens organisasjon (KS) ved rådmannen på Tjøme, Norsk brannbefals forbund og YS ved Branntjenestens yrkesorganisasjon. Gruppa skal levere sin rapporten innen 1. desember. OT ¸ˇFra 1. januar i år trådte nye forskrifter til arbeidsmiljøloven i kraft. De tidligere 47 forskriftene er nå erstattet av seks nye forskrifter. Det betyr at både ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere har fått helt nye måter å finne fram i regelverket. De seks nye forskriftene, samt kommentarer og forklaringer, er tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no. Forskriftene er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. OT ¸ˇ¸ˇ¸ˇBadeteknisk på Hamar Konferansen Badetekniskª arrangeres for 14. gang i år, denne gangen i Scandic Hotell og Hamarhallen i begynnelsen av mars. Arrangører er fagtidsskriftet Badeteknisk Forum i faglig samarbeid med Bad, park og idrett i Fagforbundet. OT ¸ˇ¸ˇFortsatt lang vei å gå ¸ˇI år er det hundre år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Det norske samfunnet tok et viktig skritt i arbeidet for like rettigheter for alle. Siden har samfunnet vårt gjort store og små skritt for å fremme likestilling. Det gjelder både for minoriteter i samfunnet, men også kvinner og menn. Mye er gjort, men er vi i mål? Nei, nylig la likestillingsutvalget fram sin andre rapport. Den viser at Norge ikke er det likestillingsparadiset vi gjerne vil tro. Vi har kommet for kort på alle områder, sa likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen da hun fikk rapporten. Utvalget foreslo en trepartsavtale om likestilling mellom partene i arbeidslivet. Arbeidstakerorganisasjonene, blant annet LO og Fagforbundet sa raskt ja, men arbeidsgiverorganisasjonene sa nei, med litt ulike begrunnelser. Utvalget foreslo også et ekstra like- Det er fullt forståelig at unge jenter tenker seg om både to og tre ganger før de velger yrker med mye deltid. stillingsstipend fra Lånekassa for folk som tok utradisjonelle yrkesvalg. Det kan nok ha noe for seg. I denne utgaven av Fagbladet kan du både lese om utfordringer for kvinnelige brannkonstabler og om utviklingen av renholdsoperatørfaget. Tallene viser at det er altfor få kvinner i brannvesenet og altfor få menn i renholdsoperatørfaget. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTIL SVERIGE: I år møtes ansatte i brann og redning i Goteborg. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMen er et likestillingsstipend nok til å endre ulikhetene i samfunnet? Det er flere grunner til at jeg tviler. Deltid er ett av mange nøkkelord. I mange sektorer tilbyr arbeidsgiver stort sett deltid. Noen velger også deltid, mer eller mindre frivillig. STEIN GULDBRANDSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDeltid kan bety at man gjør seg avhengig av andres inntekt. Deltid kan også bety at man blir minstepensjonist, selv om man er med i en tjenestepensjonsordning. Enda mer alvorlig, skal unge mennesker velge et yrke der man må regne med deltid? Svaret er nei! Det er fullt forståelig at unge jenter tenker seg om både to og tre ganger før de velger yrker med mye deltid, og enda lettere å forstå at menn betakker seg. Det hadde vært mye å snakke om for aktørene i en trepartsavtale om likestilling. 38 > Fagbladet 2/2013 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonSAM