¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Anne-Gry Rønning Aaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Kjærlighet mellom pleier og bruker ¸ˇ¸ˇSPØRSMåL: Jeg har lett etter bestem- melser som sier noe om det er ulovlig for oss som jobber som hjelpepleier/vernepleier å ha et forhold til en pasient eller bruker. Jeg tenker ikke på misbruk eller overgrep, men forhold hvor det er ekte kjærlighet. Og hvordan man skal forholde seg til dette hvis det skjer på egen arbeidsplass. Hvor kan jeg finne regler om dette, og hva skjer hvis en pleier har innledet et forhold til en bruker? Anonym SVAR: For det første er det ikke forskjell på leger og hjelpepleier/vernepleier når det gjelder dette spørsmålet. Helsepersonell er definert i helsepersonelloven, og loven gjelder alt helsepersonell. Du finner ikke regler som direkte sier at det er forbudt å innlede forhold. Dette følger imidlertid av forsvarlighetskravet. Forsvarlighetskravet er nærmere definert i helsepersonelloven ß4 hvor det blant annet heter følgende: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig...ª I forarbeidene til denne bestemmelsen har lovgiver beskrevet hva som ligger i forsvarlighetskravet, og det du spør om er spesielt kommentert. Her fremgår det at forsvarlig yrkesutøvelse også innebærer at helsepersonell ikke utnytter det avhengighetsforholdet som kan oppstå mellom pasient og behandler/pleier. Helsepersonell har ansvar for å skille mellom private og profesjonelle relasjoner. Plikten til omsorgsfull hjelp, som er spesielt inntatt i forsvarlighetskravet, viser at det særlig i noen yrker, slik som i psykiatrien og arbeid med psykisk utviklingshemmede, kreves en særlig respekt og i løpet av en behandling kunne oppleve at helsepersonell representerer en unik form for forståelse, bekreftelse og nærhet. Dette kan medføre at pasienten blir tiltrukket av helsepersonellet på et personlig plan. Det er ikke uvanlig at pasienter i slike situasjoner ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDersom det oppdages at helsepersonell har innledet et slikt forhold, kan dette medføre tilsynssak på grunn av brudd på forsvarlighetskravet.ª Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. omsorg for pasienten for at behandlingen eller pleien skal sies å være forsvarlig. Det er uansett ikke forsvarlig helsetjeneste å innlede eller ha et forhold med en pasient eller bruker. Dersom det oppdages at helsepersonell har innledet et slikt forhold, kan dette medføre tilsynssak på grunn av brudd på forsvarlighetskravet. Helsetilsynet har uttalt følgende: Enkelte pasienter vil ønsker å omgjøre en slik relasjon til en personlig, intim relasjon. Det er helsepersonellets oppgave å ha kunnskap om, og innsikt i, at dette kan skje, og å iverksette relevante tiltak for å beskytte pasienten når dette oppstår. I situasjoner der helsepersonell erfarer at egne følelser overfor en pasient er til hinder for å opprettholde et profesjonelt forhold, forventes det at 24 > Fagbladet 3/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL