¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇForskningsmetoden vår er såkalt narrativ, med dybdeintervjuer av informanter med ulike kulturelle bakgrunner. Forskningsmessig er det en utfordring å studere fenomener i andre kulturer enn sin egen. Det gjelder ikke bare det rent språklige, men også kulturspesifikke uttrykksmåter og henvisninger. Det har vært viktig å knytte til seg både såkalte døråpnere for å slippe til på det feltet vi ønsker å studere, og lokale samarbeidspartnere som kan være kulturelle guider. I tillegg er dyktige tolker helt nødvendig. På Balkan benyttet min medforsker Anne Lene Sørensen (Lovisenberg diakonale høgskole) og jeg medbrakt tolk, mens våre tre medforskere ved Medunsa-universitetet i Pretoria i Sør-Afrika fungerte som tolker når dette var nødvendig, både på afrikaans (et nederlandskbasert språk, morsmålet til alle de hvite vi intervjuet i Pretoria), og diverse lokale afrikanske språk. I dette delprosjektet er også Hilde Øieren, Høgskolen Diakonova, medforsker. Inntrykket er at vi er lite klar over den kulturelle bakgrunnens betydning for atferden og behovet til demente personer med etnisk minoritetsbakgrunn, og at ansatte og ledelse ved norske sykehjem trenger kunnskap om denne pasientgruppa som kommer til å gjøre seg stadig mer gjeldende i årene som kommer. Slik kunnskap er nødvendig for å kunne skille mellom tilstandens universelle elementer som skyldes sykdommens art og utvikling, og de sidene ved pasientens atferd, ønsker og behov som er påvirket av kulturelle og/eller religiøse normer, forventninger og personlige erfaringer. Målet med våre studier er derfor å tilføre kunnskap om sammenhengen mellom kulturell bakgrunn og demente personers behov, slik at pleiere som har ansvaret for den daglige pleien kan gi god demensomsorg i vårt multikulturelle samfunn. MULTIKULTURELT: Det er viktig at demente forstår hva pleierne mener, uansett om pasienten er utenlandsk og pleieren norsk, eller omvendt. ¸ˇLES MER: Hanssen, I. (2011): A song of identity: Yoik as example of the importance of symbolic cultural expression in intercultural communication/health careª. Journal of Intercultural Communication (e-tidsskrift), oktober. Hanssen, I. (2012): The influence of cultural background in intercultural dementia care: Exemplified by Sami patientsª. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Fagbladet 3/2013 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL