¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLang vei mot likestilt lovverk ¸ˇ¸ˇ1949: Første yrkesskadedom. NOU 2004: Arbeidsskadeforsikring foreslår ingen øvrige endringer i hovedregelen. Belastningslidelser er fortsatt unntatt. Fagforbundet/LO forutsetter i høringssvaret at belastningslidelser må inn, og at psykiske lidelser som er arbeidsrelaterte bør vurderes. ¸ˇ1949 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2004 NOU 1976: Foreslår kraftig utvidelse av yrkesskader. Forslaget blir ikke fulgt opp av lovgiver. ¸ˇ¸ˇ1976 ¸ˇ¸ˇ1984 85: Behandling av skadeserstatningsloven på Stortinget. ¸ˇ¸ˇ1984 Mars 2007: Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund leverer et felles skriv i møte med daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hansen om skjevhetene i regelverket. ¸ˇ¸ˇ2007 ¸ˇ¸ˇNOU 1988: Erstatning og forsikring ved yrkesskade innførte objektivt ansvar ved yrkesskader og obligatorisk forsikringsplikt. Fortsatt unntak for belastningslidelser, psykiske belastninger over tid og det som anses normalt for arbeidetª. ¸ˇ1988 ¸ˇ¸ˇNOU 2008: Yrkessykdommer foreslår at løft av pasient skal omfattes, at yrkessykdomslisten utvides og å inkludere en sikkerhetsventil for lidelser som ikke står på listen. Foreslår å opprette en arbeidsskadenemnd. LO/Fagforbundet er positive til endring, men opprettholder sitt krav om at belastningslidelser må inn og at reglene må tilpasses dagens arbeidsliv. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2008 1998: Stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Karin Andersen og Kristin Halvorsen fra SV foreslår å endre folketrygdloven slik at yrkesbetingete slitasje- og belastningslidelser blir sidestilt med øvrige yrkessykdommer. ¸ˇ¸ˇ1998 ¸ˇ¸ˇRevidert statsbudsjett 2012 påpeker at det er klare svakheter i dagens system og ikke lenger tidsmessigª, og varsler en yrkesskadereform. ¸ˇ2012 ¸ˇ¸ˇNOU 1999: Kvinners helse i Norge konkluderer med at bestemmelsene er kjønnsskjeve fordi belastningslidelser og psykiske lidelser er unntatt. Henviser til svensk ordning, som omfatter belastningslidelser. ¸ˇ1999 ¸ˇ¸ˇSommer 2012: FAFO-rapporten: Yrkesskade  mest for menn. ¸ˇ2012 2013 Vår 2013: Ny lov om yrkesskader. 2014: Ny lov om organiseringen av yrkesskadeoppgjør. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ1999: Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at det ikke fins gode nok kriterier for å vurdere belastningslidelser. NOU 1999:13 stilles i bero. ¸ˇ¸ˇ1999 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2014 ¸ˇFagbladet 3/2013 > 13 fbaargang2013 fbseksjonKIR