¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇVil tilby nøytral gravferd Når Sola kommune får nytt bårehus, vil kommunen også få et livssynsnøytralt seremonirom. De siste årene har ikke Sola hatt et eget bårehus, men nå er kirkeverge Trygve Torgersen glad for at kommunen vil prioritere dette.  Sola er en kommune hvor det multikulturelle bare vil bli mer tydelig framover, sier han til Solabladet.  Det vil lette logistikken til begravelsesbyråene og gi de pårørende mindre utgifter. Ikke minst vil dette gi en større verdighet rundt begravelsen, sier Torgersen. PF KULTUR I SKOLEN: Regjeringen vil ha kulturskolene inn i den ordinære undervisningen, men kulturskolerektorene er skeptiske. Kulturskolene frykter storsatsing Regjeringen vil innføre en times gratis kulturskole for elever i grunnskolen fra høsten. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å gi barn fra ulike samfunnslag muligheten til et kulturskoletilbud. Forslaget får ikke jublende tilslutning fra kulturskolerektorer. I en fersk rapport som har evaluert tilskuddsordninger til kulturskolene, kommer det fram at flere er kritiske til å styrke samarbeidet mellom kulturskole og ordinær skole. De mener satsingen vil gå ut over kvaliteten på kulturskoleinnholdet, skriver Klassekampen. PF ¸ˇ¸ˇRISIKOGRUPPE: Barnehageansatte er utsatt for muskel- og skjelettplager, og er en av virksomhetene der Arbeidstilsynet har sine føre var-tilsyn.  Viktig å forebygge skader Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til langtidssykefravær og uførepensjonering. Derfor har forebygging av slike plager vært et av Arbeidstilsynets hovedsatsinger i flere år. Føre var-tilsyn er en nasjonal satsing, og ifølge Arbeidstilsynets årsrapport for 2012 kan seks av ti virksomheter ikke dokumentere at de har kartlagt og risikovurdert hvilke arbeidsoppgaver som kan forårsake muskel- og skjelettplager for de ansatte. Seks av ti virksomheter har heller ikke gjennomført den opplæringen av ansatte som er nødvendig for å forebygge slike plager.  Dette er bekymringsfullt, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Barnehager Føre var-tilsynene er gjort i blant annet barnehager, sammen med virksomheter i bygg og anlegg, industri, hotell og restaurant, ambulansetjenester og kontorarbeidsplasser.  Vi er ganske utsatt, men det fins mange hjelpemidler som gjør arbeidet lettere og som reduserer risikoen for å pådra seg muskel- og skjelettplager, sier Kristian Meyer i faggruppa for barnehageansatte. Han har for tida permisjon fra Lyngfaret barnehage i Loddefjord for å være hovedtillitsvalgt i byrådsavdelingen for barnehage og skole i Bergen.  I barnehagen der jeg jobbet, hadde vi stellebord med heve- og senkefunksjon, og vi hadde stoler som var tilpasset hver enkelt ansatt. Ofte skal det ikke så veldig kompliserte tiltak til for å redusere risikoen, men det koster jo penger, og vil alltid være en budsjettdiskusjon, sier Meyer. Viktig å bruke utstyret Arbeidstilsynets generelle inntrykk er at tiltakene som gjennomføres for å forebygge muskel- og skjelettplager er for tilfeldig valgt og ikke basert på systematiske risikovurderinger. Det er Steinar Meyer enig i.  Det blir lett slik at det settes inn tiltak først etter en skade. Helse, miljø og sikkerhet er i første rekke et arbeidsgiveransvar, men det er også viktig at de ansatte bruker det utstyret som blir kjøpt inn for å gjøre arbeidet enklere og sikrere. Dette er også noe kolleger må være flinke å minne hverandre på, understreker Meyer. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 3/2013 Foto: Titti Brun Illustrasjonsfoto: colorbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR