¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFunksjonshemmet: Vanskeligere å få lærlingplass Elever med funksjonshemning står i fare for å ende bakerst i køen når konkurransen om læreplasser er stor, frykter organisasjonen Unge funksjonshemmede. ¸ˇTekst: SIDSEL VALUM Elever med behov for tilrettelegging syns det er vanskeligere å få læreplass enn andre elever, og mange av dem kvier seg for å oppgi diagnose i søknad eller CV til lærebedrifter. Dette går fram av en fersk undersøkelse blant yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemninger. Dobbelstraff for fravær Mange arbeidsgivere er skeptiske til å ansette elever med funksjonshemning hvis de tror det blir merkostnader på grunn av tilrettelegging. Høyt fravær er også et hinder. Unge funksjonshemmede foreslår at fravær som skyldes helse og velferd, og som dokumenteres av helsepersonell, ikke skal stå på vitnemålet.  Fravær er viktigere enn karakterer for å få læreplass. Elever med høyt fravær på grunn av langvarig sykefravær eller rehabiliteringsopphold, risikerer å bli straffet, sa Skogvold. mange yrkesfagelever som er funk- sjonshemmet. Det fins heller ikke noen systematisk kunnskap om hvor gode norske skoler er til å tilrettelegge for disse elevene. En av hovedkonklusjonene er at det er behov for mer kunnskap om yrkesfagelever med funksjonshem- ninger.  Vi anbefaler at det blir en del av de årlige elev- og lærlingundersøkelsene, sa Ingvild Skogvold. Hun mener også at rådgivningstjenesten på ungdomsskolen må styrkes og at lærekandidatord- ningen blir utvidet. ¸ˇ Det bør legges føringer i læreplanen for Prosjekt til fordypning (PTF) så elever får mulighet til å jobbe i bedrift, sa Ingvild Skogvold i organisasjonen Unge funksjonshemmede, som er en samarbeidsorganisasjon for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner. Hun presenterte resultatene og kom med råd på et møte organisasjonen arrangerte i samarbeid med forskningsstiftelsen Fafo. Praksis bekjemper fordommer Illustrasjonsfoto: colourbox.com ¸ˇLÆREKANDIDATORDNINGEN " Er sidestilt med lærlingordningen. " Gir kompetanse på et lavere nivå enn det som er fastsatt i læreplanen. " Læretida er den samme som for ordinære lærlinger. " Opplæringen skal gi en kompetanse som kvalifiserer for en ordinær jobb " Det lages en individuell opplæringsplan (IOP) for læretida i bedrift. ¸ˇBehov for kunnskap hemmede. Mange funksjonshemmede har gjennom prosjektet fått prøve seg i et yrke i bedrifter der de senere har fått læreplass. Opplæring i bedrift kan bidra til å bygge ned potensielle fordommer blant arbeidsgivere. Det kan også gi elevene mulighet til å vise fram at de kan bidra på lik linje med andre elever hvis de får den nødvendige tilretteleggingen,ª heter det i rapporten. Ingvild Skogvold i orga- nisasjonen Unge funksjonsDet fins ingen eksakte tall på hvor 30 > Fagbladet 3/2013 Foto: Arbeiderpartiet fbaargang2013 fbseksjonKIR