¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. kompetansen din. Mobbing av kompetanse kan dreie seg om urimelige frister, meningsløse oppgaver eller at du får oppgaver som ligger langt under ditt kompetansenivå. Summen av hvordan vi vurderer oss selv på forskjellige områder utgjør selvoppfatningen vår. Slike områder kan være fysisk helse, utseende, akademiske prestasjoner osv. Vi kan utsettes for negative handlinger på forskjellige områder, noe som former et individs selvoppfatning. Jobben betyr for de fleste mye for identiteten. Det betyr at angrep på personlig kompetanse kan få stor innvirkning på vårt psykiske velbefinnende. Mange blir syke av indirekte så vel som direkte mobbing på arbeidsplassen. Det er blant annet en sammenheng mellom mobbing og skjelett- og muskelplager. Mobbing aktiverer stress, håpløshet og engstelse. På sikt fører det til hodepine, magesmerter og kvalme, og den forsterker en allerede lav selvoppfatning. Dette kan gi oss en opplevelse av at vi ikke mestrer, noe som igjen kan påvirke atferden vår slik at vi faktisk mestrer dårligere. Vi utsettes ikke bare for negative handlinger, men kan også oppleve at personlige muligheter for mestring svekkes. Det er ikke bestandig mobbere selv er klar over det de gjør. Vi kan ubevisst stenge folk ute eller la være å invitere noen uten å tenke over det. Den som ikke inviteres eller stenges ute, kan sitter der og føle seg mindre verdt. Dersom en leder mobber, må du gå til andre og søke bistand. Det er vanskelig å ta opp mobbing med den som faktisk mobber, særlig hvis det går lang tid før du innrømmer overfor deg selv at du mobbes. Mestring kan bidra til å bygge opp en nedbrutt selvoppfat- ning. Det samme gjelder anerkjennelse og bekreftelse fra andre i relasjoner på arbeidsplassen. Hos noen er selvoppfatningen så ødelagt at det kan være nødvendig å gå i terapi for plager ledere eller andre har påført dem på arbeidsplassen. Arnstein Vada UTTALELSE Boikott G4S Fagforbundet Oslo støtter Rødt og SV i bystyre når de krever at Oslo kommune ikke skal inngå avtaler med selskaper som driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder. Dette kravet har aktualisert seg med at Oslo kommune har kontrakter med G4S og har anbud ute på sikkerhetstjenester som det er naturlig at G4S legger inn anbud på. Fagforbundet Oslo mener G4S må ekskluderes fra anbudsrundene. G4S har i flere tiår levert tjenester og utstyr til den israelske okkupasjonen av Palestina og bidrar dermed til brudd på menneskerettighetene og Genevekonvensjonene. G4S sin deltakelse i den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina omfatter leveranser av utstyr og tjenester til ulovlige israelske bosetninger, politi og militære på Vestbredden, samt leveranser til israelske fengsler der palestinske fanger holdes i strid med Genevekonvensjonene. Oslo kommune tilsluttet seg i 2012 FNs Global Compact, som er et initiativ fra FN om samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling. Prinsippene som Oslo kommune har tilsluttet seg dreier seg om menneskerettigheter, standard for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon. Det første og andre prinsippet i FNs Global Compact er at bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. Kommunen forplikter seg også til å ta aktive grep for å støtte opp om prinsippene i FN Global Compact i kommunens anskaffelser. Gjennom sin tilstedeværelse og aktive støtte til okkupasjonen viser G4S at de nettopp ikke respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og aktivt er med på å bryte disse. Hvis Oslo kommune mener alvor med å tilslutte seg FNs Global Compact, må de også følge det opp med å ekskludere selskap som G4S fra å få oppdrag for Oslo kommune. I begynnelsen av desember 2012 sa Universitetet i Oslo opp avtalen med G4S, på grunn av selskapets involvering i den israelske okkupasjonen. Dette skjedde etter et sterkt press fra Studentparlamentet på Blindern, Palestinakomiteen på Blindern og NTL. Sistnevnte var også ute i media og rettet kritikk mot gigantkontrakten som nylig var tildelt G4S på Oslo lufthavn Gardermoen. Fagforbundet Oslo krever at Oslo kommune skal ha like høye etiske krav som Universitetet i Oslo og følge deres eksempel overfor selskaper som G4S. Fagforbundet Oslo ¸ˇUTTALELSE Fagskole bidrar til etterspurt kompetanse Fagforbundet Hordaland Seksjon helse og sosial oppfordrer kommunene til å bidra slik at det opprettes et tilstrekkelig antall fagskoleklasser i Hordaland fylke. Samhandlingsreformen setter større krav til kommunenes ansvar og behov for kompetanse. Dette kan langt på vei ivaretas gjennom de tolv nåværende fagskoletilbud som finnes. Tilbudene omfatter blant annet fagskole innenfor psykisk helse, eldreomsorg og miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse med mer. Blant områdene vi spesielt vil peke på, er helsefagarbeidere som jobber med utviklingshemmede. Behovet for en bedre kompetanse gjennom et fagskoletilbud vil gi gode resultater i oppfølging i barnehage, skole, arbeid og fritid. Uttalelse fra Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Hordaland ¸ˇFagbladet 3/2013 > 55 Foto:Ø Scanpix fbaargang2013 fbseksjonKIR