¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Ingen skal bli syk av å være på jobb ¸ˇLøfte- og bæresykdommer er mer ubredt enn det behøver å være. Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. I 2012 ble det gitt nesten 10.000 reaksjoner fordi arbeidsgiver ikke har det mest elementære på stell.  Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er det mest grunnleggende for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette burde være like naturlig som å ha et økonomisystem på plass, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Forebygger for dårlig Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til langtidssykefravær og uførepensjonering. Tungt og ensformig arbeid kan føre til at arbeidstakerne får skade eller sykdom i muskel- og skjelettsystemet. å forebygge muskel- og skjelettplager har derfor vært ett av Arbeidstilsynets satsingsområder de siste fire årene. Tilsyn avdekker at seks av ti virksomheter ikke kan dokumentere at de har kartlagt og risikovurdert hva det er hos dem som kan forårsake muskel- og skjelettplager. Seks av ti har heller ikke gjennomført den opplæringen de skal.  Dette er bekymringsfullt. Ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb, og det er arbeidsgiver som har ansvaret, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen. Tilfeldige tiltak Arbeidstilsynets inntrykk er at tiltakene som gjøres for å fore- RISIKOGRUPPE: Barnehageansatte er utsatt for muskel- og skjelettplager, og er en virksomhet der Arbeidstilsynet har sine føre var-tilsyn. bygge muskel- og skjelettplager er for tilfeldig valgt og at de ikke er basert på systematiske risikovurderinger.  Tiltakene blir ofte iverksatt etter at skade og sykdom har oppstått. Det er mye å hente på å gjøre gode grep i forkant, i stedet for å forsøke å reparere etterpå, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen. Føre var-tilsynene er gjort i blant annet barnehager, sammen med virksomheter i bygg- og anlegg, industri, hotell og restaurant, ambulansetjenester og kontorarbeidsplasser. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇSvak styring og kontroll i mange kommuner ¸ˇNytt studium i ledelse Sammen med Høgskolen i Hedmark starter Fagforbundet et nytt studium i offentlig styring og ledelse. Alle medlemmer av Fagforbundet kan søke. Fagforbundet står bak det nye studiet i Hedmark, som er klart for oppstart allerede til høsten. Juss, økonomi og ledelse Studiet vil ha fire moduler, alle på 15 studiepoeng hver: " Forvaltningsøkonomi. " Personalledelse i offentlig forvaltning " Organisasjon, ledelse og prosjektledelse " En valgfri modul der studen- tene kan velge mellom forvaltningsrett og arbeidsrett, kirkekunnskap eller stats- og kommunalkunnskap. Ingen studieavgift Studiet har ikke studieavgift, kun utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlingene. Det går over to år og har opptak hver høst. Det blir tre eller fire fysiske samlinger per semester for å skape et godt studiemiljø og god kontakt mellom studentene. Søknadsfristen er 1. juni. Henvendelser om studiets innhold rettes til høgskolen, som også har på relevant brosjyremateriell. VeV Folkevalgte i halvparten av norske kommuner kjenner ikke til kvaliteten på sine kommunale tjenester. Nå får kommunene på pukkelen av riksrevisor Jørgen Kosmo. For eksempel kjenner de ikke godt nok til tilbudet de demente i deres kommune får eller hvor kompetente hjemmesykepleien er. De får heller ikke systematiske rapporter om ernæring og håndtering av legemidler i kommunens hjemmetjeneste. Nedslående kontroll Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes styring og kontroll med tjenester med nasjonale mål, ble overlevert Stortinget 19. februar.  Det mest nedslående er at kontroll og tilsyn med ernæring og medisin er så svak. Det er en betydelig risiko for feilbehandling, mener Kosmo. Kjenner ikke til lekkasjer Rundt halvparten av kommunestyrene får heller ikke rapportering om ledningsnettet, eller overløp og lekkasjer i avløpsnettet. Kommunene bruker i liten grad de lovpålagte styringsdokumentene som årsbudsjett og årsrapport til å sette mål og rapportere om resultatene på viktige områder, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen. VeV Fagbladet 3/2013 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON