¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOrdliste ˇ€+‹ Mellomoppgjør: Her forhandles det bare om lønnsregulering. Grunnlaget for forhandlingene er tariffavtalens bestemmelser om at det midt i perioden mellom hovedoppgjørene skal forhandles om å regulere lønningene i forhold til pris og lønnsutviklingen det første avtaleåret og de økonomiske utsiktene for det neste. ˇ€+‹ Lønnsoverheng: Dette er forskjellen på gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og det faktiske lønnsnivået ved slutten av året. Hvis alle lønnstillegg ble gitt fra 1. januar, ville overhenget vært null. Men fordi tilleggene blir gitt fra ulike datoer, må det beregnes et overheng som forteller hvor mye lønnsveksten blir fra ett år til det neste uten lønnstillegg i mellomoppgjøret. Lønnstillegg fra en dato sent på året gir større overheng enn lønnstillegg tidlig på våren. I år er overhenget i kommunesektoren beregnet til 2,5 prosent. ˇ€+‹ Offentlig tjenestepensjon: I staten er tjenestepensjonen lovefestet, og i kommunene forplikter tariffavtalen arbeidsgiverne til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. I begge sektorer er de ansatte garantert en samlet pensjon på minst 66 prosent av tidligere lønn ved full opptjening. ¸ˇ¸ˇ Ved siden av å trygge medlemmenes kjøpekraft, må vi også se på innretningen i forhold til problemstillinger som lavlønnsprofil, krone/prosenttillegg eller en kombinasjon av disse, og likelønnsprofil, sier Klemet Rønning-Aaby. Foreløpige tall fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene viser at lønnsveksten for lønnstakere samlet i Norge var på fire prosent i fjor. Det er litt lavere enn året før, men samtidig gikk prisene opp med bare 0,8 prosent, slik at kjøpekraften ble sterkt forbedret. Offentlig ansatte hadde den samme lønnsutviklingen som gjennomsnittet, med unntak av dem som arbeider i Spekter-organiserte helsevirksomhetene. Her ble tillegget 3,75 prosent. I løpet av de siste fem årene har kommuneansatte hatt en lønnutvikling på mellom 25 og 26 prosent, ifølge tallene fra beregningsutvalget. ENGASJERER: Pensjon er noe som engasjerer mange, og det kan bli et viktig tema i hovedoppgjøret neste år. Men LO Kommune vil ha på plass en tilpasset uførepensjon allerede i år. ¸ˇPensjonsoppgjør i 2014 LOs representantskap vedtok i februar hovedlinjene for årets mellomoppgjør: Her heter det at oppgjøret må sikre kjøpekraften til medlemmene, og at en lavlønnsprofil fortsatt må prioriteres. I sin innledning til representantskapet ga LO-leder Roar Flåthen ros til regjeringen for den økonomiske politikken som han mener har holdt Norge unna den krisen som mange andre europeiske land er rammet av. Han sa også at hovedoppgjøret i 2014 bør bli et pensjonsoppgjør. NHO avviser dette:  Vi vil ikke tariffeste pensjon slik at alle bedrifter må ha ett system, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Fagbladet 3/2013 > 59 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme fbaargang2013 fbseksjonKON