¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLivet er ikke blitt bedre Mennesker med utviklingshemning har ikke fått bedre hjem eller lettere tilgang til skole og arbeid etter at ansvarsreformen ble innført i 1991. De store ambisjonene for levekårene til personer med utviklingshemning står ved lag. Regjeringen vil i løpet av våren legge fram nye forslag til hvordan intensjonene i ansvarsreformen (den såkalte HVPU-reformen) skal bli virkelighet. Selvbestemmelse  Intensjonen om at personer med utviklingshemning skal ha rett til et selvstendig liv uten diskriminering, er viktig i arbeidet vårt, sier Raymond Turøy, nestleder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). Flere på heltid Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil styrke heltidskulturen, blant annet i helsesektoren. Hun foreslår derfor at deltidsansatte skal få rett til den stillingsprosenten som tilsvarer deres faktiske arbeidstid.  Jeg tror vi ved å rette oss etter den stillingsprosenten den ansatte har hatt jevnt over, fanger opp det reelle behovet for arbeidskraft, er Huitfeldts begrunnelse for ikke å bruke begrepet gjennomsnittlig slik LO har ønsket. Arbeidsministeren mener vi må skape en heltidskultur med nye regler tilpasset den nye generasjonen. Både fordi de unge ønsker å arbeide full tid, og fordi samfunnet trenger dem.  Vi får i hvert fall ikke mennene til å arbeide i helsesektoren dersom vi ikke kan tilby hele stillinger, sa Huitfeldt da hun møtte MINDRE SELVBESTEMMELSE:  Personer med utviklingshemning har behov for å leve som andre. Dette behovet er underkjent, mener forskerne. Samfunnsforskning, mener at boligen til mange mennesker med utviklingshemning ikke først og fremst er et hjem, men snarere en institusjon eller arbeidsplass. Terje Olsen fra Nordlandsforskning sa at færre har tilknytning til det ordinære arbeidslivet nå enn for 20 år siden. Fram mot valgkampen Raymond Turøy i Fagforbundet håper vilkårene for mennesker med utviklingshemning blir et tema i årets valgkamp. Han lover at forbundet sammen med andre fag- og brukerorganisasjoner vil arbeide aktivt for at ambisjonene i ansvarsreformen blir oppfylt. Les mer fra konferansen på fagbladet.no Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇTurøy var en av innlederne da SHS Hordaland arrangerte en konferanse for å belyse situasjonen innenfor utdanning, bolig og arbeidsliv. Målene om økt selvbestem- melse og integrering er ikke oppfylt. Det er hovedinntrykket etter konferansen hvor forskere på flere felt påviste uheldige tendenser i bolig, skole og arbeid. Anna M. Kittelsaa, NTNU ¸ˇ¸ˇHjelpepleier på Verdighets- senteret Olaug Finsrud begynte nylig i en toårig prosjektstilling ved Verdighetssenteret i Bergen. Fagforbundet støtter senteret økonomisk, og en del av støtten er øremerket prosjektstillingen for en fagarbeider. Finsrud er utdannet hjelpepleier og yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag, og har bred yrkeserfaring. Nå får hun oppgaver som spenner fra aktuelle faglige innlegg til kurs- og seminararrangør. Finsrud skal dessuten følge opp kursdeltakere og undersøke hva skoleringen har betydd for dem og for kommunens tjenester. KES ¸ˇHELTIDSKULTUR: Veronica Larsen Haugan (t.v.) og Ola Harald Svenning tror Anniken Huitfeldts forslag vil øke antall heltidsstillinger i helsesektoren. ¸ˇOla Harald Svenning og Veronica Larsen Haugan fra Fagforbundet Ungdom i forbindelse med presentasjonen av lovforslaget. De to ungdomstillitsvalgte betrakter lovforslaget som et betydelig framskritt sammenliknet med den såkalte fireårsregelen som hittil har gitt ansatte rett til økte stillinger. Arbeidsministeren foreslår også å lovfeste arbeidsgivers plikt til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 4/2013 > 29 Illustrasjonsoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL