¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇNy avtale med svømmeforbundet Fagforbundet har inngått en ny avtale med Norges svømmeforbund. Dermed fortsetter samarbeidet ut 2014. Begge forbundene har en felles interesse i å arbeide for svømming som en del av det fore- byggende helsearbeidet. De er enige om at god svømmeopplæring er livreddende, og at god kompetanse er viktig for de badeansatte. De skal sammen arbeide for at bassenger og svømmemuligheter må finnes der folk bor, og at bassengene er mest mulig miljøvennlige. PF ¸ˇ¸ˇNytt fagskoletilbud Fra høsten 2013 tilbyr Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse videreutdanning i Utviklingshemning og aldring. Fagskoletilbudet er godkjent av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene). Det innebærer at studenter kan søke Statens lånekasse om studielån.  Mange med utviklingshemning opplever en aldringsprosess som forløper annerledes enn det vi normalt ser i befolkningen, sier Signe B. Gjelstad, rektor ved Fagskole i demens og alderspsykiatri. Forskning viser ifølge Gjelstad at ansatte med innsikt i utviklingshemning kan bidra til å redusere utfordrende atferd og dermed bruken av tvang og makt. Målgruppa for studiet er helsepersonell med videregående opplæring i helse- og sosialfag, som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Søkere kan også etter visse krav tas inn på bakgrunn av realkompetanse. Utdanningen tilsvarer ett års fulltidsstudium. Det er organisert som deltidsutdanning og fjernundervisning over to år. Studiet er basert på nettundervisning, videokonferanser, selvstudium, praksis og i løpet av studietida blir det fem ukesamlinger i Tønsberg. Kompetansesenteret tar imot søknader kontinuerlig. KES Oppvekstkonferanse Nylig arrangerte Kommunalanstaldas Nordiska Samarbete (KNS) en yrkeskonferanse for ansatte innenfor barneomsorg i Oslo. Representanter fra de nordiske landene mener det er viktig å holde tett kontakt, ikke minst fordi barn og unges oppvekstvilkår er avhengig av hvilken politikk som til enhver tid føres i de enkelte landene. PF ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy nettside for Nav-ansatte Nav-ansatte organisert i Fagforbundet har fått en ny nettside. Her vil du blant annet finne nyheter og kontaktinformasjon både til medlemmene i faggruppe Nav og til administrasjonen. Du går inn på www.fagforbundet.no/ska/Nav-ansatte. Har du noe du vil formidle der, ta kontakt med Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. VeV ¸ˇTa hverdagen tilbake! Samhandlingsreformen har gitt kommunene et økt ansvar for habilitering og rehabilitering  og deler av rehabiliteringen skal skje i eget hjem. Mange pasienter opplever en forbedret livskvalitet når de kan bo hjemme. De tar hverdagen tilbake. Ulike former for rehabilitering i hjemmet er en velegnet strategi for å møte det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, konkluderer en fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet. En målrettet innsats i hjemmet kan i mange tilfeller redusere behovet for varig og omfattende pleie og utsette behovet for institusjonsplass. Flere kommuner er i gang med såkalt hverdagsrehabilitering. Ordningen har vist seg både kostnadseffektiv Det å mestre de små og store ting i hverdagen, kan trylle fram smil. og gitt den enkelte pasient ny tro på hverdagen. Enkelte kommuner har nylig startet dette arbeidet, som for eksempel Gjøvik, Mandal og Sandnes, mens kommuner som Bærum og Trondheim har hatt et slikt tilbud i flere år. Rehabiliteringen i hjemmet innebærer innsats fra flere yrkesgrupper. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og sykepleiere er de mest sentrale. De er hjem- metrenere som hjelper den enkelte til å mestre dagligdagse gjøremål  som å gå i trapper, dusje, lage mat eller å ringe med mobiltelefon. Et eget team lager en plan sammen med pasienten for at han eller hun skal kunne mestre de hverdagslige tingene. Det å mestre de små og store ting i hverdagen, kan trylle fram smil. Tilbudet er i hovedsak rettet mot eldre mennesker  slagpasienter, personer med kols eller for trafikkskadde. De eldre er en ressurs. De mestrer i mange tilfeller mye selv om helsa svikter. Og de ønsker, som mennesker i alle aldre, å være mest mulig uavhengig av hjelp fra familien og det offentlig. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ42 > Fagbladet 4/2013 KJELLFRID T. BLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Kristin Rødland Buick fbaargang2013 fbseksjonHEL