¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Kjetil Edvardsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Hjem etter nattarbeid SPØRSMåL: Vi har registrert et par nestenulykkerª i forbindelse med hjemreise etter nattskift. Arbeidstakerne har stemplet ut, men har virksomheten likevel et ansvar for å legge forholdene til rette for folk slik at de kommer seg trygt hjem? AN SVAR: Forskere som har gjennomgått alle tilgjengelige data om arbeidstid, helse og sikkerhet, konkluderer med at etter et 10 12 timers skift kan vi ha nedsatt oppmerksomhet som bilkjørere tilsvarende opp til 1,25 promille. Det er funnet ut at det er 30 prosents relativ økning i risikoen for ulykker ved nattarbeid. Jobber man flere nattskift på rad, øker risikoen. Jobber man i tillegg et forlenget nattskift, er risikoen betydelig. I andre sammenhenger ville man satt en stopper for arbeidet. Mange velger å kjøre egen bil til og fra nattskift. Risikoen for ulykker er stor, og hadde dette vært registrert som uønskede hendelser, ville dere helt sikkert ha fremmet tiltak for å redusere risikoen. Det syns jeg dere skal gjøre i denne saken også. Løft hendelsene til AMU og drøft forholdet på et så prinsipielt grunnlag som mulig. AMUs inngang i arbeidstidsspørsmålet skal være å se til at arbeidstidsordningene ikke går på helse eller sikkerheten løs, og at velferden for arbeids- takerne ikke svekkes. Deretter kan dere diskutere konkrete tiltak som hvilerom der nattarbeidere kan legge seg nedpå et par timer før de kjører hjem. Felles transport etter nattskiftene med en våken sjåfør eller betalt drosje er andre tiltak. Planlegg aldri for lange nattøkter og doble skift. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKrav på fast ansettelse ¸ˇ24 > Fagbladet 4/2013 SPØRSMåL: Jeg har de seks siste årene jobbet som ekstravakt (hjelpepleier) uten opphold på en og samme avdeling på sykehus. Det er i hovedsak sykepleiere på min avdeling, og stillingene som lyses ut kan jeg derfor ikke søke på. I de siste årene har flere barnepleiere gått av med pensjon, uten at stillingene er blitt lyst ut, de er bare blitt lagt ned. Har jeg etter så mange år på avdelingen juridisk grunnlag for å få fast ansettelse? CL SVAR: Slik jeg ser det har du krav på fast ansettelse. Selvfølgelig må jeg ta forbehold, fordi jeg ikke har full oversikt over din situasjon. Hoved- regelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse, jf. arbeidsmiljøloven ß 14-9. Dersom arbeidsgiver vil ansette midlertidig, må det begrunnes i et av unntakene i bestemmelsen. Vanligvis er det greit å ansette en ekstravakt når en av de fast ansatte er fraværende. Det er i utgangspunktet et lovlig vikariat. Samtidig sier loven at dersom arbeidstaker over fire år sammenhengende har gått i slike midlertidige ansettelsesforhold som vikariat er et eksempel på, så skal man betraktes som fast ansatt. Spørsmålet er derfor om du har arbeidet mer enn fire år sammenhengende. Dersom arbeidet er noenlunde kon- tinuerlig uten lengre opphold, vil du normalt ha krav på fast ansettelse. Spørsmålet er da hvilken stillingsbrøk du kan kreve. Ofte tilbys et gjennomsnitt  og det kan være et greit utgangspunkt for partene  selv om rettsregelen er vanskelig å forstå. Det at du ifølge arbeids- giveren din mangler formelle kvalifikasjoner, er etter min mening ikke en akseptabel grunn til å nekte deg fast an- settelse når arbeidsgiver reelt sett har benyttet deg til tross for dine manglende formelle kvalifikasjoner. Imidlertid kan dette legge begrensninger på hvilken stilling du kan gå inn i som fast ansatt. ¸ˇKjetil Edvardsen, forbundsadvokat fbaargang2013 fbseksjonKIR