¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇdagskort. Nav har også gitt verdikort på buss- og kinobilletter.  Vi øser ikke ut penger. Søknader om støtte blir nøye vurdert, og bare de som trenger det aller mest, får innvilget søknaden. Vi har god oversikt over økonomien til søkerne, og tildelingen er svært nøktern, understreker Hardeland. De dekker for eksempel ikke utgiftene både til fotball og kulturskole for samme barn. De har heller ennå ikke kjøpt FOKUS På BARN " Prosjektet ble etablert i 2010 og varte fram til utgangen av 2012. " Gjennom økt kompetanse og bedre rutiner vil Nav bekjempe barnefattigdom. " De barneansvarlige bygger nettverk med blant annet barnevern, habiliteringstjenesten og forsterka helsestasjon. " Prosjektet var finansiert av Fylkesmannen i Vest-Agder og Velferdsdirektoratet. " 453 mottakere av sosialstønadene i Kristiansand hadde forsørgeransvar for anslagsvis 900 barn under 18 år i 2011. Rundt 230 av disse familiene fikk ekstra tilskudd for at barna skulle kunne delta i vanlige aktiviteter. KURS OG SEMINAR De barneansvarlige har deltatt på mange kurs, seminarer og konferanser i løpet av prosjektperioden: " Ta opp uroen, kurs om tidlig intervensjon. " Barns beste, innføringskurs om barnevern ved Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende ved Sørlandet sykehus HF. " I barnehøyde, kurs ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. " Rus sett med barns øyne. " Da jeg var redd  veldig redd, kurs i regi av Alternativ til vold. " Hvis klær kunne fortelle, talkshow om vold og overgrep mot barn. mobiltelefon til noen, selv om alle andre barn og ungdommer har det fra åtte tiårsalderen.  Det blir nok det neste, men der ligger vi fremdeles i startgropa. Felles for tildelingene, er at de ikke kan spores tilbake til Nav. Nettverk rundt barna Internt i Nav har oppdraget deres vært både å sørge for at kollegene blir mer oppmerksomme på hele familien og å bistå kollegene ved behov.  Hvis vi møter en bruker som har barn, skal ansvaret slå ut som en ryggmargsrefleks hos oss alle, sier åse Hardeland. De barneansvarlige har bygd opp en kompetanse til å se langt ut over de økonomiske og materielle sidene ved familielivet. Utfordringene er mangfoldige og krever samarbeid med mange andre; barnevern, psykiatri, frivillige organisasjoner og ulike kommunale virksomheter.  Det er viktig å vite at vi utfører godt sosialfaglig arbeid. Det kan vi ikke gjøre alene. Vi bygger derfor stadig nye nettverk rundt hvert enkelt barn, i tillegg til mer stabile og langsiktige nettverk, mener Hardeland. Fagbladet 4/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonKIR