¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇ¸ˇHadia Tajik Kulturminister Kunst og kultur er en viktig del av livet, og for regjeringen er det et mål at kulturen skal være for alle. Barn og unge er en særskilt målgruppe. Kunst og kultur for barn og unge ¸ˇ36 > Fagbladet 4/2013 I FNs barnekonvensjon står det at alle barn har rett til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Norge har ratifisert barnekonvensjonen, og regjeringen arbeider med å legge forholdene til rette for barn og unges deltakelse i kulturlivet. Men hva slags kunst og hvilket kulturliv er det vi tilbyr barna? Hva regnes som god kunst for barn? Skal all kunst være fri, også kunsten for barn og unge, eller bør den tilrettelegges og ta pedagogiske hensyn? Den siste tiden har vi sett eksempler på at disse spørsmålene er aktuelle. I januar i år skapte Sofia Jupither debatt om Thorbjørn Egners litteratur. Hun hevdet at Kardemommeby er skadelig for barn fordi historien ikke er forenlig med dagens syn på kvinner, likestilling og et mangfoldig samfunn. Jupither ble møtt med motargumenter som at barn evner å skille mellom fiksjon og virkelighet, og at historien om Kardemommeby representerer en reise et par generasjoner tilbake i tid, og at det har en verdi i seg selv. Sentrale spørsmål om kunst for et ungt publikum ble videre aktualisert da Hege Haagenruds forestilling De grenseløse ble fjernet fra programmet til Den kulturelle skolesekken i Buskerud i fjor høst. Forestillingen handler om tvangstanker, spiseforstyrrelser og selvskading sett fra en ung jentes perspektiv. Det psykologiske fagmiljøet i fylket og talspersoner for spiseforstyrrelser reagerte på forestillingen. De mente den var for sterk kost for ungdomsskoleelever. I etterkant av denne hendelsen arrangerte Norsk scenekunstbruk et dagsseminar med temaer som kunstens målgrupper, smitteeffekt og åpenhet rundt alvorlige problemstillinger tatt opp i kunst som retter seg mot ungdom. Dette er aspekter ved kunsten som er viktig å diskutere. Kunst omhandler ofte alvorlige temaer, og er derfor en betydelig for både et ungt og et voksent publikum. Likevel, når det gjelder kunsten som retter seg mot et ungt og sårbart publikum, kreves det nøye overveielser om hva som passer seg og hva som ikke gjør det. Dette gjelder spesielt i Den kulturelle skolesekken som når ut til alle elever i skolen. Kunst og kultur bidrar til å forme oss som mennesker. Dannelsesprosessen pågår hele livet, men er kanskje spesielt viktig for barn og unge. Vi har et mål om at barn og unge som vokser opp i Norge skal kunne ta del i kulturlivet. Samtidig ønsker vi å sikre at den kulturen som barna eksponeres for er variert og holder god kvalitet. Vi må tørre å ta diskusjoner om kunstnerisk kvalitet og hvordan kunst best kan formidles til de unge.ª bidragsyter i samfunnsdebatten. Det gjelder også for kunst rettet mot barn og unge. Denne kunsten må ikke være politisk korrekt, men den bør bidra til at barna som opplever den får noe tilbake og dermed utvikler seg videre. Kunst kan gi gode opplevelser og ubehagelige opplevelser; den kan utfordre og provosere. Det gjelder Vi ønsker et mangfold av kunst- og kulturuttrykk, både tradisjonelle og nyskapende, for barn som for voksne. Men da trenger vi også mer kritisk debatt om kunst og kultur for barn og unge, og vi må tørre å ta diskusjoner om kunstnerisk kvalitet og hvordan kunst best kan formidles. I tillegg må vi i større grad snakke med barna om deres opp- fbaargang2013 fbseksjonKIR