¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇlevelse av kunsten, hva de ser på teatret og hva de leser i bøker. Den kulturelle skolesekken, kulturskolen og Ungdommens kulturmønstring er noen av de mest sentrale ordningene som bidrar til å gi barn og unge kulturrelaterte opplevelser og erfaringer. Kulturskolen og Ungdommens kulturmønstring er fritidsaktiviteter som barn og unge kan velge å delta på og der de lærer å utøve og formidle ulike kulturuttrykk. Den kulturelle skolesekken gir elever i grunnskole og videregående skole kunst- og kulturopplevelser i møte med profesjonelle utøvere og aktører. Aktiviteten skjer som en del av skolehverdagen, og er dermed en viktig inkluderingsordning. Den kulturelle skolesekken, som finansieres av midler fra Norsk Tipping, vil vi i år gi et økonomisk løft. Ifølge prognosene ligger det an til en økning på 26 millioner kroner til ordningen. I tillegg styrker vi kunnskapen om Den kulturelle skolesekken gjennom et treårig forskningsprosjekt som legges fram i bokform i løpet av våren. Fra høsten 2013 vil regjeringen innføre en ukentlig kulturskoletime på 1. 4. trinn i grunnskolen. Kulturskoletimen skal skje i tilknytning til skoleeller SFO-tida, og vil være et gratis og frivillig tilbud til elevene. Vi håper at dette tilbudet vil bidra til at også barn som tidligere ikke har fått delta i kulturskolen, nå får anledning til dette. å forstå kunst og kultur er på mange måter en læringsprosess. Ved at barn og unge både får oppleve profesjonell kunst og kultur, og selv får lære å uttrykke seg kunstnerisk, vil de få en grunnleggende kulturforståelse, slik at de kan stå rustet til å møte og mestre utfordringer i kunnskapssamfunnet. Dette kan også danne grunnlag for deres egen kreativitet og evne til å vurdere ulike kunst- og kulturuttrykk. Sammen med de estetiske fagene i skolen, bidrar de kulturpolitiske ordningene for barn og unge til dette, hver på sin måte. Barndommen og ungdomstida er ikke bare transportetapper til voksenlivet, men særegne epoker i hvert enkelt menneskes liv. Vi må ta barnekulturen på alvor. Fagbladet 4/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR