¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇNy barnehageforskning Høgskolen i Oslo og Akershus har fått midler til å gjennomføre to store forskningsprosjekter i barnehagesektoren. Hensikten er å undersøke og forbedre kvaliteten i førskolelærerutdanningen og i barnehagene for barn under tre år. Prosjektet vil se på endringene i barnehageorganiseringen, og hvordan kvaliteten er påvirket av endringene fra den tradisjonelle barnehagen med små grupper til dagens mer fleksible grupper/baser. Prosjektet skal blant annet ha fokus på samhandling mellom de ansatte og barna, barns muligheter til medvirkning og estetisk læring. PF ¸ˇFår du riktig informasjon? Medlemsregisteret i Fagforbundet viser at mange som jobber i kommunal og fylkeskommunal kulturadministrasjon er registrert i feil seksjon i forbundet. De står registrert i Seksjon kontor og administrasjon i stedet for Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Utfordringen er å sørge for at alle som jobber med kultur, og er opptatt av kulturpolitikk, får informasjon om hva Seksjon kirke, kultur og oppvekst gjør på dette feltet. Det betyr også invitasjon til konferanser og fagdager. Seksjonen sender ut nyhetsbrev på e-post hver 2. 4. uke. Ønsker du å motta dette, kan du ta kontakt med ellen. ovenstad@fagforbundet.no. Via medlemsportalen kan du selv bestemme hvilken seksjon du vil være i. Du kan blant annet krysse av for å få flere seksjonsutgaver av Fagbladet. PF ¸ˇOppvekstkonferanse Nylig arrangerte Kommunalanstaldas Nordiska Samarbete (KNS) en yrkeskonferanse for ansatte innenfor barneomsorg i Oslo. Representanter fra de nordiske landene mener det er viktig å holde tett kontakt, ikke minst fordi barn og unges oppvekstvilkår er avhengig av hvilken politikk som til enhver tid føres i de enkelte landene. Spørsmål som ble drøftet var de enkelte landenes bemanningsnormer, utdanningsrammer og økonomiske rammer for å drive en tjeneste med god kvalitet. Rådgiver Kristine Hansen fra Fagforbundet deltok som innleder, og snakket om utdanningsmål i de ulike nordiske landene. PF ¸ˇLokalt gravferdsansvar Stålset-utvalget ble nedsatt i 2010 for å utrede en mer helhetlig livssynspolitikk. Utvalgets rapport ble lagt fram i januar, og der foreslås det blant annet at kommunene skal overta forvaltningsansvaret for gravferd lokalt. Dette er en viktig sak for mange av medlemmene i seksjonen. Rapporten er nå ute på høring, og høringsfristen er 30. august. PF ¸ˇBarnehagebaluba Barnehagedagen ble feira over hele landet, stortingsmeldinga om framtidas barnehager ble lagt fram, og VG kjørte en serie artikler med gransking av norske barnehager. Mars måned ble begivenhetsrik på barnehagefeltet. Mest gledelig og aller viktigst var det at kunnskapsminister Kristin Halvorsen fra en barnehage på Nesodden 12. mars gjorde mer enn bare å kaste glans over Barnehagedagen. Hun annonserte at regje- ringa foreslår en lovfesta bemanningsnorm i barnehagene, med minst en voksen per tre barn for dem under tre år, og minst en voksen per seks barn i avdelinger for tretil seksåringer i barnehagen. Det var på høy tid. I tillegg vil regjeringa sikre at alle barn tilhører en mindre barnegruppe, i stedet for å åpne for større grupper. Det er bra, og kan styrke barns trygghetsfølelse. Hovedingrediensen i en barnehage av god kvalitet er nok voksne og kompetente voksne. Hovedingrediensen i en barnehage av god kvalitet er nok voksne og kompetente voksne. Stortingsmeldinga sier ikke noe mer om kompetansekravene i barnehagen  de har lagt vekt på å sikre nok voksne. Fagforbundet opprettholder kravet om at 25 prosent av de ansatte skal ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, og håper at lovproposisjonen som kommer til høsten, støtter oss i dette. Vi forventer også at regjeringas intensjon om kompetanseutvikling i barnehagesektoren blir gjennomført slik at alle grupper får mulighet til etter- og videreutdanning. Da VG satte barnehagene under lupa, var det viktig for Fagfor- bundet at ikke ansatte ble gjort til syndebukker for dårlige rammebetingelser, som jo er barnehageeiernes ansvar. En helsides annonse i VG og leserinnlegg rundt om i landet fikk fram budskapet. I en god barnehage blir alle barna sett og foreldrene opplever at deres mening betyr noe. De ansatte opplever at de får brukt sin kunnskap og at arbeidet gir gode resultater. Dit er vi nå på vei, men de gode forslagene er avhengig av en viss politisk vilje. Høstens stortingsvalg vil i stor grad bli avgjørende for barnehagens framtid. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 4/2013 METTE HENRIKSEN AAS fbaargang2013 fbseksjonKIR