¸ˇDe viktigste sakene Det er sendt inn over 1800 forslag fra forbund og organisasjonsledd til LO-kongressen. Forslagene er behandlet i LO-sekretariatet, og sendt ut til delegatene. Her er noen av de sakene det vil bli mest debatt om: FORHOLDET TIL EUROPA. Det har i de siste månedene vært mye debatt om forholdet til EU og EØS-avtalen, blant annet er det reist krav om at arbeidsliv skal tas ut av EØS-avtalen. I forslaget til handlingsprogram heter det at LO fortsatt vil holde fast ved EØS-avtalen som grunnlaget for LOs faglige europapolitikk. Den offentlige debatten den siste tiden kan tyde på at det er flertall i salen for LOsekretariatets innstilling, som blant annet fokuserer på å utnytte handlingsrommet i avtalen bedre. KAMPEN MOT SOSIAL DUMPING. Arbeidet for å motvirke sosial dumping i arbeidslivet ses på som en av fagbevegelsens absolutt viktigste saker i den neste fireårsperioden. Det er gjort mye på dette området de siste årene, men det dukker stadig opp nye problemstillinger. Det vil derfor bli mye debatt om dette på Kongres- sen, og det vil trolig gjøres klare vedtak om å trappe opp dette arbeidet ytterligere. PENSJON. Pensjons- debatten vil dreie seg om alt fra private og offentlige tjenestepen- sjoner til AFP og uføre- pensjon. Tariffesting av pensjon er sett på som en viktig sak de kommende årene. LO-kongressen legger viktige føringer for det videre arbeidet. BOLIG. Boligpolitikk er rykket opp på den politiske dagsordenen, og kommer til å bli en viktig sak for Kongressen. Sekretariatet har vedtatt forslag til en uttalelse med et klart budskap om å øke boligbyggingen og styrke den sosiale boligpolitikken i Norge. LOs EGEN ORGANISASJON. Forholdet til vertikale tariffavtaler og organisering av medlemmer i skjæringspunkt mellom ulike avtaler og forbundsområder, er en sak der det er klare interessemotsetninger Industriforbundene ønsker å starte konsekvensutredningen i Lofoten og Vesterålen så raskt som mulig, andre forbund ønsker vern, eller i hvert fall en avventende holdning. FORHOLDET TIL ARBEIDERPARTIET. Også den fagligpolitiske debatten og økonomisk partistøtte vil langt på vei følge forbundsgrensene. Noen forbund er prinsipielle motstandere av fagligpolitisk samarbeid, mens andre forbund har et utstrakt samarbeid med Ap. I denne saken vil det bli mye debatt, selv om det er bred enighet om målet  en fortsatt rødgrønn regjering etter stortingsvalget i september. Statsminister Jens Stoltenberg presenterer Regjeringens fagligpolitiske regnskap for de siste fire årene på Kongressens andre dag. NEI TIL LOFAVØR-KREDITTKORT. Landsmøtet i Handel og Kontor vedtok at de ønsker at LOfavør ikke skal tilby kredittkort som en del av fordelsprogrammet. Dette forslaget er også sendt inn til LO-kongressen, og det er ventet å bli en sak som vil engasjere mange. Det kan også bli debatt om andre deler av mellom ulike forbund. Det er i kongressperioden gjort en større utredning om LOs egen organisasjon, herunder grensetvister og tariffpolitisk styrke. Denne skal presenteres og debatteres på Kongressen. OLJE- og GASSUTVINNING. Synet på olje- og gassutvinning og miljøperspektivet varierer også ut fra forbundsområder. fagbevegelse Histadrut kan skape debatt, men her er det nok også sterke motsetninger internt i forbundene. LIKESTILLING. Både kampen for likelønn og arbeidet for å redusere andelen av ufrivillig deltid, er viktige likestillingssaker som Kongressen kommer til å engasjere seg i. I tillegg skal LOs likestillingspris deles ut under Kongressen. FOTO: COLOUTBOX/ILLUSTRASJON: THOMAS LØLAND fordelsprogrammet. BOIKOTT AV ISRAEL. Forslag om boikott av Israel og brudd med den israelske fbaargang2013 fbseksjonKON