¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇarbeidsmarkedet. Hvis de i tillegg er bekymret for ungene sine, blir det enda vanskeligere for dem å komme seg i jobb. Dessuten må vi ta innover oss at barna til enkelte av våre brukere lever hele barndommen på sosiale ytelser, sier Gry Solstad.  Disse barna lever med materielle savn knyttet til mat, klær og opplevelser, legger hun til. Solstad mener det kan ha store, uheldige konsekvenser for barna om de ikke får mulighet til å gå på kino, i svømmehallen, i bursdager og andre aktiviteter som de fleste andre tar som en selvfølge. Derfor vil Nav Kristiansand bøte på dette ved å gi konkrete individuelle tilbud om bistand til aktiviteter.  Mange aktiviteter for barn og unge er dyre. Vanlige familier kan velge mellom ferie og kostbare aktiviteter. Våre brukere og deres familier har ikke det valget, sier Solstad. Øser ikke ut penger Nav dekker i enkelte tilfeller kontingenten til idrettslag, treningshelger og fritidsutstyr. Noen familier har fått årskort til dyreparken, andre har fått dagskort. Nav har også gitt verdikort på buss- og kinobilletter.  Mange som ikke har tenkt gjennom det, syns kanskje dette er for mye av det gode. Men vi øser ikke ut penger. Søknader om slik støtte blir nøye vurdert, og bare de som trenger det aller mest, får innvilget søknaden. Vi har god oversikt over økonomien til søkerne, og tildelingen er svært nøktern, understreker åse Hardeland. De dekker for eksempel ikke utgiftene både til fotball og kulturskole for samme barn. De har heller ennå ikke kjøpt > Fagbladet 4/2013 > 33 FOKUS På BARN Prosjektet ble etablert i 2010 og varte i halvannet år fram til utgangen av 2012. Formålet var å bekjempe barnefattigdom gjennom økt kompetanse blant Nav-ansatte og økt oppmerksomhet på barna til brukerne. Gjennom prosjektet skulle de ansatte utvikle rutiner og metoder som kan bidra til at barnefamiliene får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud i tråd med Lov om sosiale tjenester i Nav. Prosjektet var finansiert av Fylkesmannen i Vest-Agder og Velferdsdirektoratet. LOVEN KREVER Nav-kontorene er forpliktet til å ta hensyn til barns situasjon gjennom paragraf 1 i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.ª fbaargang2013 fbseksjonKON