¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇDeltar i prøvedrift av tekniske anlegg Fagforbundet ønsker å delta i Standard Norges standardiseringskomite for prøvedrift av tekniske anlegg i bygg. Fagforbundets representant i komiteen blir John Morten Riiser fra faggruppa for eiendom, bygg og anlegg. Han jobber til daglig som prosjektingeniør i avdeling for Drift og vedlikehold i Tønsberg kommune. OT Reviderer bransjekrav til miljøfyrtårn Frisørenes fagforening er i gang med å revidere bransjekravene til miljøfyrtårn. Første møte er avholdt, og punktene det jobbes med er bivirkningsregister ved bruk av kosmetikk, klarere krav til miljøvennlige alternativer og styrket oppfølging av salonger som har blitt miljøfyrtårn. OT Forstå begrepene i tariffoppgjøret På nettsidene til Arbeidslivet.no fins en nyttig artikkel kalt Begreper og tall i lønnsoppgjørene. Her forklarer sjeføkonom i LO, Stein Reegård, begreper og beregninger som ofte benyttes i lønnsoppgjørene. For eksempel klargjør han begrepene frontfag, brudd og mekling, rammen for oppgjøret, overhenget, lønnsglidning og lønnsnemnd. VeV Lokalt gravferdsansvar Stålset-utvalget ble nedsatt i 2010 for å utrede en mer helhetlig livssynspolitikk. Utvalgets rapport ble lagt fram i januar, og der foreslås det blant annet at kommunene skal overta forvaltningsansvaret for gravferd lokalt. Rapporten er nå ute på høring, og høringsfristen er 30. august. PF ¸ˇBrannkonferanse i Goteborg Brannkonferansen avholdes 11. og 12. juni i Goteborg. Hold av datoen, nærmere informasjon om program og påmelding kommer. OT Fagforbundet på Kommunalteknikk Fagforbundet skal delta på messa Kommunalteknikk 2013, som arrangeres på Telenor Arena på Fornebu 13. til 15. mai. Det blir stands med deltakelse fra flere faggrupper. Messa er trolig den eneste i sitt slag som omfatter all lokal infrastruktur, og i tillegg til en omfattende utstilling, er det en rekke faglige og sosiale aktiviteter med seminarer, konkurranser og underholdning. OT ¸ˇKartlegging ved teater og kulturhus Fagforbundet ønsker å kartlegge hvilken kompetanse medlemmer i kulturhussektoren besitter. Målet er å få bedre oversikt og å kunne gi medlemmer i denne sektoren et bedre yrkesfaglig tilbud. OT ¸ˇSøppel på hjul En armada av store lastebiler frakter søppelet vårt på kryss og tvers i Skandinavia. Vi både eksporterer og importerer søppel. Mesteparten går til og fra Sverige, men noe går enda lenger. Hvert år eksporterer vi en million tonn med avfall og importerer drøyt en halv million. Innenlands blir også for mye avfall fraktet langt. Det skal visstnok også være gode bedriftsøkonomiske grunner til denne trafikken. Søppel har blitt en vare, og den som betaler best, får tilslaget. Det forteller meg noe jeg vet fra før, men som ikke kan gjentas ofte nok. Alminnelig sunn fornuft fungerer langt bedre enn all verdens markedsmekanismer. Selvfølgelig er det dusteri å frakte søppel milevis langs vei og jernbane for å forbrenne eller bruke det et helt annet sted. Rett skal være rett, det fins gode miljømessige argumenter for en del av Det evinnelige jaget etter profitt skaper dårlige arbeids- forhold for de ansatte og gir dårlig effekt for miljøet. denne trafikken. Det kan lønne seg å frakte noen typer spesialavfall til spesialiserte mottak for å få en effektiv og god håndtering, men det er ikke hovedregelen. Det aller meste av dette burde vært unødvendig dersom vi gjennom kommunale og interkom- munale renholdsselskap kunne utnyttet disse ressursene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet trengs politisk mot for å skjære gjennom blårussens prat om markedsmekanismer og at konkur- ranse gir økt lønnsomhet. Det er lurt å utnytte avfallet vårt så effektivt og fornuftig som mulig, men er det som foregår nå effektivt og fornuftig? Svaret er nei. Det som trengs, er politisk styring og politisk mot til å si til bransjen at samfunnsmessige og miljømessige hensyn må overstyre kortsiktig profitt. Det evinnelige jaget etter profitt skaper dårlige arbeidsforhold for de ansatte og gir dårlig effekt for miljøet. Uansett hva bransjen påstår, er belastningen på veier og jernbane, støy, støv og utslipp fra lastebilene en helt unødvendig påkjenning på mennesker og miljø. ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 4/2013 STEIN GULDBRANDSEN fbaargang2013 fbseksjonSAM