¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇFadder i helsefag Faggruppa for helsefagarbeidere i Fagforbundet har satt i gang et fadderprosjekt. I første omgang skal Liv Krossøy, ¸ˇLIKEVERD:  Det som virker for noen, virker ikke nødvendigvis for andre. Fordi mennesker er forskjellige, må de behandles ulikt. Først når de får forskjellig behandling, får de likeverdig behandling, sier Jonas Gahr Støre. Helseministeren møtte rusfeltet Jonas Gahr Støre er engasjert i rusfeltet. Men fagfeltet er sterkt uenig i at behandlingstilbudet til rusavhengige er blitt bedre. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre hevder han er oppriktig engasjert i rusfeltet.  Jeg er også rusminister. Det har jeg vært i de månedene jeg har bak meg som helseminister, og det vil jeg fortsette å være i mange år, sa Støre i et møte med fagfolk og brukerorganisasjoner i april. Selv om statsråden vekker begeistring med sitt engasjement og talent for dialog, fikk han ikke mange med seg da han hevdet at det må forskes mer for at vi skal vite hva som virker. Gode tiltak legges ned Edle Ravndal, professor ved Senter for rus- og avhengig- BEKYMRET: Unni Molund liker dårlig at gode institusjoner for rusbrukere legges ned og erstattes med kortidstilbud. hetsforskning (Seraf), er blant dem som hevder at vi allerede vet hva som virker.  Vi har masse kunnskap om hva som virker. Men kunnskapsbaserte tiltak blir likevel lagt ned med et pennestrøk, sier hun og viser til Finnmarkskollektivet og til Phoenix Haga, begge institusjoner med gode resultater for rusavhengig ungdom, men som begge har tapt i anbudskonkurranser. De som har størst behov Unni Molund, vernepleier ved avdeling for rus og psykiatri i Sørreisa kommune, deler bekymringen for de brukerne som trenger lengst behandling.  Jeg er kjemperedd for at de som trenger mest, skal få mindre. Vi ser en dreining over på kortere og mindre kostbare behandlingstilbud, mener vernepleieren. Molund, som sitter i Fagforbundets faggruppe for rus og psykisk helse, er heller ikke sikker på at samhandlingsreformen er til det beste for ruspasientene.  Vi har fremdeles utrolig langt igjen før vi har en sammenhengende, god tjeneste. Vi har langt fra god nok koordinering mellom første- og andrelinetjenesten, mener Unni Moland. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇleder i faggruppa, være fadder for tre elever ved Sandefjord videregående skole fram til de har tatt fagbrevet. Liv Krossøy ¸ˇFrafallet er stort på videregående, og faggruppa håper støtte og motivering fra erfarne yrkesutøvere kan bidra til å redusere frafallet på helsefag.  Mitt første spørsmål til elevene er hva de trenger, og hva vi kan gjøre for dem, sier Krossøy. Hun håper Fagforbundet i flere fylker kan ha nytte av de erfaringene som nå blir hentet inn i Vestfold.  Vi ønsker å synliggjøre denne flotte utdanningen for ungdommen, sier Krossøy. Hun tror blant annet at god informasjon om mulighetene for kompetanseutvikling gjennom fagskolen kan motivere mange ungdommer. KES Trådløse sykehjem Stavanger kommune vil innføre trådløst nett på alle hjemmene i løpet av året. Seks sykehjem har allerede ferdig utbygd nettverk, og ytterligere seks vil få det før sommeren. Utbyggingen av det trådløse nettverket ved sykehjemmene er en del av omstillingsprosjektet Leve hele livet. Kommunen vil gjennom prosjektet satse på forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk for at innbyggerne skal klare seg selv så lenge som mulig. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL