¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPå tur kan terapeuten lære ferdigheter av klientene, noe som åpner for større fortrolighet og kontakt. Klientene kan selv ta initiativ til samtale, som i eksemplet der en ung jente inviterte terapeuten ut for å ro. Jenta rodde selv mens hun snakket om livet sitt, vanskeligheter og hvordan hun ønsket at livet skulle være. Hun hadde selv valgt ut terapeut, tid, sted og i hvilken sammenheng. Dette innebar nye roller for både terapeut og klient. Det diskuteres for lite i psykiatrien hvordan forandring finner sted,ª hevder professor og psykiater Tom Andersen i forordet til Anbjørg Harams bok Dialogens kraft  når tanker blir stemmer. Hensikten med de møtene velferdsstatens profesjonsutøvere har med sine brukere er jo nettopp en eller annen form for endring. Endring i noens helsetilstand, kunnskapsnivå eller sosial velferd. Målet med sosialt arbeid er å bedre livssituasjonen til klientene/brukerne, hindre en forverring av situasjonen og forebygge at slike situasjoner oppstår igjen. Men klientene/brukerne kan ikke forandres utenfra av andre mennesker. Det vi kan gjøre, er å bidra til at klienten ser muligheter han eller hun ikke så før, og at han/hun velger å benytte seg av dem. Jeg ble ferdig utdannet sosionom våren 2012, og avsluttet med en oppgave nettopp om utmarksterapi  Meeahcceterapiija/Nær- vær  endring  vekst. Gjennom møter med tre terapeuter, som arbeider med et vesentlig annet innhold enn tradisjonelle former, fikk jeg dele erfaringene fra deres praksis, og fikk kunnskap om hvordan denne metoden kan gi positive resultater. Informantene mine snakket mye om hvordan utmarksterapien kan være med på å svekke klientens følelse av avmakt. Når vi møter klientene på deres egne premisser, kan de få tilstrekkelig med ro og trygghet til å fortelle historier som åpner opp for tidligere avstengte følelser. Ved å forlate den tradisjonelle terapiformen får klienten mulighet til å være eksperten på sitt eget liv. Fagbladet 5/2013 > 41 colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL