¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇNye navn i SHS På årets fylkeskonferanse i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) i Rogaland ble Torill H. Herigstad valgt til ny leder. Nye styremedlemmer er Astrid Johannesen og Norfrid Helen Dybdal. Tatjana Bozinovski er ny leder for SHS i Vestfold. Styret har også fått inn Elisabeth Brekkedalen, Trude K. Pauli, Kjell Magne Gåsland og Aase Valgkomite i SHS Styret i SHS har oppnevnt Hans-Martin Aase som leder av komiteen som skal forberede valg av nytt styre i SHS på seksjonskonferansen i september. Aase, som selv kommer fra Oslo og er paramedic og sykepleier, har med seg Grete Mosand (hjelpepleier fra SørTrøndelag) som nestleder. Andre medlemmer i valgkomiteen er Kim Håkon Pedersen (vernepleier fra Troms), Kari Daltveit (hjelpepleier fra Sogn og Fjordane) og Liv Sigrun Holmberg (hjelpe- SHS-rådgiver i Rop Inger Sletvold som nye medlemmer. I Nord-Trøndelag er Tove Randi Olsen ny seksjonsleder. Kurt Rønning er ny nestleder i SHS Sør-Trøndelag, mens Veronica Larsen Haugan er nytt styremedlem. I de andre fylkene er det kun små endringer utover det vi opplyste om i Fagbladet nr. 3. KES ¸ˇ¸ˇKristin Skogli, rådgiver i SHS, fortsetter som Fagforbundets representant i referansegruppa i Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (Rop). Kompetansesenteret ble etablert i fjor og er organisert under Avdeling for psykose og rehabilitering, divisjon psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF. Tjenesten driver og støtter prosjekter og tiltak som ved bruk av gyldig kunnskap gir bedre helse, livskvalitet og funksjonsnivå for personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Kompetansesenteret skal sikre kompetanseutvikling og -spredning i fagfeltet. KES VALGKOMITE: Hans Martin Aase leder valgkomiteen som skal legge fram forslag til nytt seksjonsstyre i SHS. pleier fra Oppland). Valgkomiteen begynner sitt arbeid i juni. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet i Kreftforeningen Etter åtte år som Fagforbundets representant i Kreftforeningens representantskap får Helge Sporsheim nå avløsning av Sissel M. Skoghaug. Raymond Turøy er vara. KES ¸ˇEi framtid med færre stikkskader EUs stikkskadedirektiv skal verne millioner av helsearbeidere i Norge og Europa mot stikkeller kuttskader. Dette er et stort framskritt for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. Direktivet ble vedtatt allerede i 2010 og gjelder bruk av alle stikkende og skjærende gjenstander. Implementeringen har tatt tre år. Nå kan ansatte i både private og offentlige helse- ¸ˇinstitusjoner glede seg over at de sikres bedre mot skader. Rundt 1,2 millioner helsearbeidere i EU blir skadet hvert år fra sprøyter og kirurgiske gjenstander. I tillegg er det nok mange som ikke rapporterer inn skadene de får. Loven gjelder også andre tjenester, som avfallshåndtering og renhold. Den europeiske føderasjonen av forbund for offentlig ansatte Stikkskadedirektivet kan ikke stoppe alt, men nå blir det i det minste tatt omfattende grep for å hindre flere skader. (EPSU), hvor Fagforbundet også er tilknyttet, forhandlet opprinnelig fram en avtale som nå har blitt til en EU-lov. Jeg tror vi relativt snart vil kunne se en reduksjon i antall ulykker og infeksjoner. Vi må være klar over at direktivet ikke kan stoppe alt, men nå blir det i det minste tatt omfattende grep for å hindre flere skader  bedre opplæring, strammere rapporteringsrutiner og sikrere utstyr. ¸ˇ¸ˇ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD Det skal opprettes et nasjonalt og et europeisk meldesystem. Det håper jeg kan fange opp hvilke andre tiltak vi må sette i gang for å beskytte oss enda bedre. God skadefri jobb! Mange yrkesgrupper kan nyte godt av de nye sikkerhetstiltakene, for eksempel bioingeniører, sykepleiere og ambulansepersonell. For bioingeniøren innebærer det at prøvetakingsutstyr nå kun kan benyttes med sikkerhetsmekanisme. For ett år siden anvendte kun sju av ti laboratorier sikkerhetsutstyr. En annen viktig endring er forbud mot å sette på igjen kanylehetten før den kastes. 42 > Fagbladet 5/2013 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2013 fbseksjonHEL