¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEtterlyser bemanningsnorm og satsing på fosterhjem Fagforbundet er fornøyd med at ansatte i barnevernet skal få mer veiledning. Men forbundet etterlyser bemanningsnormer og satsing på fosterhjem. Tekst: KARIN SVENDSEN og TITTI BRUN Antallsakeribarnevernetharøktmed 20 prosent de siste 15 årene, mens antall årsverk nesten har stått stille, inntil det nylig ble opprettet 850 nye stillinger.  Mange ansatte opplever i dag en stor uoverensstemmelse mellom kapasitet og oppgaver. For de barna som lever de vanskeligste livene, kan det bety at deres papirer havner nederst i bunken, frykter Raymond Turøy i Fagforbundets ledelse. Fagforbundet etterlyste en bemanningsnorm i sitt høringsvar til lovutkastet. Bemanningsnorm FO som organiserer barnevernspedagoger, mener at den enkelte saksbehandler ikke skal ha mer enn 10 15 saker. I dag er det ikke uvanlig at ansatte sjonglerer 40 saker alene.  Regjeringen viser uten tvil at de ønsker seg et bedre barnevern, men de burde gått inn for å lovefeste barnas rettigheter, og ikke bare innføre krav om forsvarlighet, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. For seint og for lite  Barnevernet kommer inn for seint med for lite, sier Maria Reklev i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB). finner ingen løsning på den utfordringen i forslaget til ny lov.  Barnevernsfeltet gjelder ikke bare de 55.000 barna som får hjelp fra barnevernet. Det omfatter også alle de barna som skulle hatt hjelp, men som ikke får det. Nytt fagdirektorat Barne-, familie- og likestillingsdepartementet (BLD) ønsker et samlet fagdirektorat for hele barnevernet. Foreløpig er det uklart hvordan det nye fagdirektoratet skal bygges opp. med kompetanse på hele barnevernet som kan dekke kompetansebehovene også i det kommunale barnevernet, og for ansatte på alle utdanningsnivåer, kommenterer Turøy i Fagforbundet. Departementet åpner også for at statens refusjon av utgifter til forsterkingstiltak i kommunale fosterhjem avvikles, og at midlene overføres til kommunene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHun peker også på de store forskjellene i hjelp, både mellom ulike kommunale kontorer, og mellom ulike saksbehandlere. Hun BLD vil innføre fast veiledning for alle ansatte, og opprette en videreutdann- Maria Reklev, Landsforeningen for barnevernsbarn ing i barnevernsledelse på masternivå.  Det er flott hvis vi nå får et direktorat Regjeringen foreslår: " Det åpnes mer opp for tidlig omsorgsovertakelse. " Det stilles krav om forsvarlighet i tjenestene, men er ikke en rettighetslov. " Barna skal sikres medbestemmelse. " Krav om tilsyn skjerpes. " Barna skal sikres faste kontaktpersoner. Fagbladet 5/2013 > 35 Foto: Karin E. Svendsen Illustrasjonsfoto: Eirik Dahl Viggen fbaargang2013 fbseksjonKIR