¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIllustrasjonsfoto: colourbox.com ¸ˇskolen endrer ikke dette, selv om det er et godt tiltak. Styrking av bibliotekene burde være en selvfølge i en tid der kunnskapsnivå og kvalitetssikring av informasjon blir stadig viktigere. Også i forhold til våre nye landsmenn har bibliotekene en viktig funksjon, som møteplass og integreringsfaktor. At det er plass for større satsing, ser vi på utlånsstatistikken: Når det gjelder bokutlån, ligger Norge på bunn i Norden, sammen med Færøyene. Norge har en desentralisert kinostruktur som mange land misunner oss. Grunnlaget for at folk også på mindre steder kan gå på kino, ligger i at kommunene i stor utstrekning har tatt ansvar for dette tilbudet. I det siste har de største kommunene, med unntak av Trondheim, privatisert kinoene sine. Begrunnelsen har vært at dette er et tilbud som like gjerne kan drives kommersielt. Men ønsker vi en gjennomkommersialisering av det kulturtilbudet som aller flest folk benytter seg av? Og hva vil skje der det ikke er grunnlag for kommersiell drift? Fagforbundet mener at alle har rett til å delta i og oppleve kultur. Derfor vil vi fortsatt jobbe for at kulturloven videreutvikles, og at retten til kulturdeltakelse og kulturoppleving skal tas inn i Grunnloven. Framtidas kulturpolitikk må bidra til mer helhetlig tenkning på kom- munenivå og statlig nivå. Et lokalsamfunn uten en kulturell grunnmur vil være dårlig rustet til å møte framtidas utfordringer. En kommune uten en synlig og kompetent kultursektor vil vanskelig kunne utløse og ta i bruk de synergieffektene et levende kulturliv kan gi. Når dette leses, er kulturminister Hadja Tajik snart ferdig med sine fylkesbesøk. Hun har ventelig fått mange gode innspill til en ny kulturpolitikk. Fagforbundet leverer sin høringsuttalelse innen 1. juli. Kulturutredningen som dokument fortjener oppmerksomhet også etter dette. Den kan være et godt grunnlag for å diskutere prioriteringer og organisering på kulturfeltet. Fagbladet 5/2013 > 37 fbaargang2013 fbseksjonKIR