¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Titti Brun Seksjonsleder ¸ˇKurssamling for kirketjenere Til høsten vil det bli arrangert en samling over flere dager for kirketjenere som går på studiet kirketjenerskolen 2. Samlingen vil bli på Gardermoen fra 21. til 24. oktober. Kurssamlingen arrangeres av driftsstyret for kirketjenerskolen, og er satt opp for å være til hjelp for dem som gjennomfører studiet. Det vil bli forelest om temaer som kirken som bygg, symbol og brukshus, bygningsforvaltning og vedlikehold, og sikring av kirkelig interiør og inventar. I tillegg til innledninger, blir det gruppearbeid og jobbing med oppgaver som skal sendes inn på forhånd. PF ¸ˇ¸ˇMuseumsansatte samler seg I mars møttes museumsansatte medlemmer i Fagforbundet til en konferanse der poenget er å kartlegge yrkesfaglige interesser og behov. Museer har mange ulike yrker, alt fra administrasjon og ledelse, via arkivarer og bygningsvern, til renholdere og vaktmestere. Museumsfeltet er i tillegg preget av mange små arbeidsplasser som gjør det utfordrende å drive fagforeningsarbeid, og flere ga uttrykk for at det ikke er så lett å finne seg til rette i en seksjon som har mye av arbeidet rettet mot større yrkesgrupper som barnehage- og SFO-ansatte Derfor ønsker seksjonen å synliggjøre museene både som arbeidsplasser og kulturinstitusjoner i forbindelse med Fagforbundets samlinger. Det arbeides også med å samle museumsansatte til en fagdag med fokus på yrkesfaglige temaer. Dette vil sannsynligvis skje i november eller desember. PF ¸ˇØnsker å heve statusen til barne- og ungdomsarbeidere For andre året på rad arrangerte Fagforbundet i april en egen konferanse for barne- og ungdomsarbeidere. Der fortalte Kristine Kvåle fra Kunnskapsdepartementet at de ønsker å heve statusen til barne- og ungdomsarbeiderne, og gimulighet til fagskoleutdann- ing. Departementet ønsker også å bidra til at personer med fagbrev skal kunne ta høyere utdanning gjennom den såkalte Y-veien der fagarbeidere uten studiekompetanse kan komme inn på universiteter og høgskoler ved hjelp av fagutdanningen sin. PF ¸ˇGod folkehelse begynner i barnehagen Grunnlaget for god folkehelse starter allerede i barnehagen. Der er mat, lek, kulturopplevelser og et godt pedagogisk tilbud med på å skape gode oppvekstvilkår, og god helse senere i livet. Ifølge Unicef er forebyggende helsearbeid rettet mot barn fra 0 til 3 år et av de mest effektive tiltak for å bedre hele befolkningens helse. Tidlig kunnskap om fysisk aktivitet og sunt kosthold øker sjansen for å etablere sunne vaner som varer. Vi vet at grunnlaget for samfunnets helseutfordringer om 20 30 år legges i dag, på samme måte som dagens helseutfordringer er et resultat av de siste 20 30 års levevaner. Befolkningens helse er et investeringsobjekt, ikke bare en utgift. Alle yrkesgruppene våre har en viktig rolle når det gjelder å drive forebyggende folkehelsearbeid, som er et av målene i samhandlingsreformen. Det er viktig for arbeidslivet og Befolkningens helse er et investeringsobjekt, ikke bare en utgift. samfunnet, men aller viktigst for det enkelte menneske. Aaron Wildavsky, en amerikansk samfunnsmedisiner, oppfant den berømte 90 10 regelen om at det bare er 10 prosent av folks helseproblemer helsetjenesten kan gjøre noe med. De resterende 90 prosent må løses ved at folk får bedre livsstil og livsvilkår, som oppvekstmiljø, skole, kosthold, fritidsaktiviteter, trygge arbeidsplasser og gode kulturopp- levelser. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDrama, musikk, dans, litteratur og bildekunst er med på å gjøre livet fargerikt og spennende. Mennesker som har tilgang på, og bruker kunst- og kulturtilbud, har bedre helse og livskvalitet. Derfor er kulturarbeiderne også helsearbeidere. De ansatte i kirken driver aktivt folkehelsearbeid og sosialt arbeid hver eneste dag. Barne- og ungdomsarbeideren som stopper mobbing på SFO, er med på å forebygge psykiske problemer og lidelser. Alle våre yrkesgrupper har kompetanse i folkehelse. Denne kompetansen må vi synliggjøre i møtet med arbeidsgiver, på medlemsmøter og arbeidsplassbesøk. 38 > Fagbladet 5/2013 METTE HENRIKSEN AAS fbaargang2013 fbseksjonKIR