¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Herdis Scharer Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Ansettelsestid SPØRSMåL: Jeg ble ansatt i kommunen i 1971, og hadde en ulønnet permisjon på seks måneder da vi fikk vårt første barn i 1974. Da vi fikk vårt andre barn i 1977, sa jeg opp stillingen min, og ble ansatt igjen året etter. Fra 2000 til 2002 hadde jeg permisjon for å jobbe et annet sted. Sommeren 2012 gikk jeg over på arbeidsavklarings- penger fra Nav. I papirene derfra står det at jeg ikke er arbeidssøkende. Jeg er i god dialog med arbeidsgiver, og vil gjerne tilbake i jobb, men er jeg foreløpig forhindret på grunn av en rygglidelse. Jeg har to spørsmål: 1. Hvor lenge har jeg vært ansatt i kommunen? 2. Er jeg fremdeles ansatt når jeg går på arbeidsavklaringspenger? E.F. SVAR: Først vil jeg si at et ansettelsesforhold er basert på en kontraktª mellom to parter, og er juridisk bindende til en av partene sier den opp. Uten at vi har fått forelagt din ansettelseskontrakt, antar jeg at du er ansatt i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en skriftlig arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven (AML) ß 14-5 og ß 14-6 som setter minimumskrav til innholdet i avtalen. I tillegg er du omfattet av hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet som regulerer dine lønns- og arbeidsvilkår. Du forteller at du ble ansatt i 1971 og hadde ulønnet permi- Retten til arbeidsavklaringspenger følger av folketrygden kapittel 1.1. Formålet er å sikre inntekt for medlemmer av folketrygden mens de får aktiv behandling, deltar på arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeidet. Du skriver at det står i dine papirer at du ikke er arbeidssøkende, men har en arbeidsgiver å komme tilbake til. Da tolker jeg deg dit hen at det forventes at du kan komme tilbake i din jobb etter hvert. Alternativt kan en omplas- sering innenfor kommunen også være aktuelt, med mulighet for en bedre tilrette- legging, jf. AML ß 4-6. Du kan ikke bli oppsagt på grunn av sykdom de første 12 månedene, jf. AML ß 15-8. Ettersom du går på arbeidsavklarings- penger, har du dokumentasjon på ditt fravær lik en slags permisjonª og er fortsatt å anse som ansatt i kommunen. Dermed vil svaret på ditt andre spørsmål være besvart. Svaret på ditt første spørsmål blir da 34 år. I tillegg har du 6 år fra et tidligere ansettelsesforhold, men dette er ikke sammenhengende ettersom du sa opp din stilling/kontrakt og var fraværende i ett år. Herdis Scharer, rådgiver i forhandlingsenheten ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇsjon i 6 måneder. I 1977 sa du opp din stilling, så her har du et 6 års ansettelsesforhold, inkludert permisjonen. Så ble du ansatt igjen i 1978, i perioden 2000 2002 har du permisjon, og sommeren 2012 går du over på arbeidsavklaringspenger fra Nav. ¸ˇ¸ˇLivsforsikring SPØRSMåL: Jeg vurderer å tegne en livsforsikring, men har et spørsmål: Hva skjer etter fylte 80 år? Utbetales det noe til meg da, eller mister jeg alt jeg har innbetalt? A.S. SVAR: Forsikringsavtalen vil bli avsluttet, og du vil ikke få noe utbetalt etter fylte 80 år. Dør man før fylte 80 år, blir forsikrings- summen utbetalt til de etterlatte. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON