¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇUtvider forskning på helserisiko En ny undersøkelse skal finne ut om avløpsarbeidere som håndterer avløpsvann utenfor renseanlegg, også lider av de samme helseplagene som dem som jobber på renseanleggene. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har tidligere rapportert at arbeidere på renseanlegg har økt risiko for luftveisproblemer og plager fra sentralnervesystemet, som trøtthet, hodepine og konsentrasjonsvansker. De fleste undersøkelsene som er gjennomført på helserisikoen til avløpsarbeidere, har sett på dem som arbeider på renseanlegg. Nå skal forskere ved Stami undersøke eksponering og helseplager blant avløpsarbeidere som håndterer avløpsvann i grøfter, transport av slam og septik og de arbeidstakerne som er tilknyttet avløpsnett og pumpestasjoner.  Det fins indikasjoner på høy eksponering for hydrogensulfid og bioaerosoler blant disse gruppene av arbeidstakere, spesielt i avløpskummer, sier forsker og prosjektleder Kari Kulvik Heldal ved Stami i en pressemelding. Hun legger til at bransjen selv, ved både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, ønsker mer kunnskap om risikoen. Ny kunnskap kan brukes ved arbeidsmiljøforbedrende tiltak og inkluderes i opplæringen i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bransjen. NBM  Transportplan tar klima på alvor ¸ˇALARM 110: DSBs plan om å legge ned nesten halvparten av 110-sentralene i Norge er nå stoppet etter en rekke klager. Her fra 110-sentralen i Moss. Slo alarm om 110-sentraler  ble hørt Klagene har strømmet på etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) la fram sin plan for å sentralisere 110-sentralene. Nå er planen lagt på is. En rekke sentraler skulle slås sammen til større enheter. Ni av dagens 20 alarmsentraler var tenkt nedlagt, slik at kun 11 skulle betjene hele landet. DSBs tanke var å opprette sterkere sentraler med større og sentraliserte enheter. Planen var et resultat av oppfølgingen etter 22. juliterroren.  Preges av hastverk DSBs plan ble lagt fram i januar. Den fikk ikke leve lenge. Etter en rekke klager, blant annet fra Fagforbundet, satte Justisdepartementet foten ned i april.  Departementet har innsett at det gikk for fort i svingene, sier brannsjef Geir Thorsen i ålesund til NRK. Sentralen i ålesund skulle legges inn under Trondheim, som etter planen skulle betjene hele Midt-Norge. Uten trepartssamarbeid DSB-planen ble møtt med mange protester, fra både de enkelte brannvesener som skulle miste 110-sentraler og fra lokale politikere. Fagforbundet forlangte prosessen stanset, med henvisning til at DSB ikke hadde fulgt hovedavtalens bestemmelser om ansattes medvirkning.  Ansatte og brukernes kjennskap til lokale forhold er særdeles viktig når slike endringer skal vurderes, sier SST-leder Stein Guldbrandsen. Han er fornøyd med at Justisdepartementet nå har lagt DSBs omleggingsplan på is. Tekst og foto: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇRegjeringen la fram en Nasjonal Transportplan (NTP) med gigantiske rammer. SST-leder Stein Guldbrandsen er fornøyd, spesielt med klimasatsingen i planen.  Planen viser at regjeringen tar klima på alvor. De prøver virkelig, sier Guldbrandsen. I NTP 2013 til 2023 skal det satses mer på vei, tog og bymiljø enn noen gang. Nettopp disse satsingsområdene var det Fagforbundet og LO la mest vekt på i sine innspill til NTP. Guldbrandsen understreker at dersom det skal bli fortgang med å få kollektivtrafikken over på biodrivstoff, så må fylker beholde tjenesten i egenregi for å få til dette raskt nok. OT 28 > Fagbladet 5/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM