¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇimidlertid få og av varierende kvalitet, og vi kan risikere å komme i en situasjon der vannverkseier må foreta inspeksjoner hos et stort antall abonnenter. Dette blir kostbart, og derfor er jeg opptatt av at Mattilsynet ikke skal kreve for mye. Fagforbundets faggruppe for vann og avløp har bedt om uttalelser fra ressurser som Mattilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uten å få respons per dato. Hvilken rolle har vann og avløpssektoren i et forebyggende folkehelseperspektiv generelt og opp mot NS-EN 1717 spesielt? Vi må huske at standarden i seg selv ikke er et krav. Det blir den bare når vannverkseiere vedtar dette som en del av sine abonnementsvilkår, noe som er standardløsningen i KS-mal fra 2008. Norsk Vann har for 2013 foreslått prosjektet Tilbakeslagssikring i vannforsyningssystemer. Det viktigste ved dette prosjektet vil være å avklare om det er grunn til å tillate omforente løsninger som er mindre strenge enn Norsk Standard (godt nokª), særlig med henblikk på eksisterende anlegg. I denne forbindelse er det viktig å få med representative deltakere i styrings- og referansegrupper, inkludert tilsynsmyndighetene. En annen aktør som burde hatt en viktig rolle, men som ikke vil ta den, er Statens byggtekniske etat. De har myndighet på dette området gjennom plan- og bygningsloven, forskrift om krav til byggverk og veileder til denne, men har vært lite interessert i tilbakeslagssikring. De har imidlertid fjernet den gamle og teknisk utdaterte beskrivelsen (fra før 1970) fra veilederen. Det er alltids noe. Målet må være, uansett sektor og myndighetstilhørighet, at vi kan sikre nok, godt og trygt vann for de kommende generasjonene. Derfor må vannverkseiere, myndigheter og innbyggere sammen sørge for at disse målene nås. Fagbladet 5/2013 > 37 colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonSAM