¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ¸ˇekstrajobbene var det også høyeste skatt. For at min kone skulle kunne være hjemme, ble prisen at samværet med barna ble meget sterkt redusert for meg som far. Jeg syns at de mødrene som ønsker det, burde få rett til være hjemme med barna noen år om de selv ønsker det. Barnehagen er vel og bra, men de helt små barna kan like godt være hjemme. De trenger sin mors kjærlighet, og like mye sin fars kjærlighet for den saks skyld. Det enkelte ektepar bør få velge om en av dem kan være hjemme om dette er ønskelig. Det behøver ikke for enhver pris være kvinnen som skal være hjemme. Det er mange menn som kan stelle både hus og hjem. Mye kan sies om denne saken. Men jeg vil avslutte med å oppfordre dere til følgende: Ta ikke fra oss valgfriheten! Den må gjelde både for kvinner og for menn. Jan S. Halvorsen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇnederst i alle bunker med jobbsøknader. Det er en risiko jeg velger å ta. Dette gjelder mange flere enn meg, og noen må ta ansvar og belyse problematikken. Jeg tar på meg det ansvaret i håp om at noe skjer. Jeg ønsker meg bedre muligheter for unge nyutdanna til å få seg relevant arbeidserfaring. Arbeidsgivere må tørre å satse på nyutdanna fagfolk. Jeg ønsker muligheten til å leve et selvstendig liv med muligheter for dem som velger ikke å utdanne seg til mannsdominerte private fulltidsstillinger. Jeg har ikke gitt opp jakten på å få meg en hel jobb som min utdanning gjør meg kvalifisert til, men foreløpig ser det ut til at sannsynligheten er større for at jeg fortere finner meg en mann som kan gi meg et trygt og økonomisk stabilt liv enn at jeg kommer meg dit på egenhånd. Malin Frøyna, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Aust-Agder NORMER OG VERDIER En kollektiv vekkelse? Kirken er nærmest usynlig i nyhetsbildet. Det er noe de fleste av oss som følger litt med i media har merket oss lenge. Og vi merker ikke lenger kirkens nærvær som premissleverandør i samfunnsdebatten. Når ledere uttaler seg, blir deres syn som oftest møtt med et langt gjesp eller vennlig likegyldighet. For dette angår oss ikke! Kirken har selv mye av skylden for sitt fravær i media. Det er grunn til å spørre om kirken er totalt marginalisert og lever sitt eget liv, opptatt av seg og sitt. Men nå har det vi kan kalle kirkens tause majoritet talt.ª (Nesten 80 prosent av landets befolkning er medlemmer i Den norske kirke.) Og de har et råd til politikerne: Sørg for at Grunnloven beholder henvisningen til vår kristne kulturarv.ª Dette kommer fram i en meningsmåling for Vårt Land. Mange som stemte ja, er sikkert LO-medlemmer som tilhører den tause majoriteten i kirken. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Stålsett-utvalget, som har utredet en enhetlig tros- og livssynspolitikk for framtidas Norge, mener at det kan være behov for å endre henvisningen til bestemte religiøse og livssynsmessige begrunnelser for Grunnlovens verdigrunnlagª. Det er viktig ikke å bli historieløs. Hvis henvisningen til vår kristne kulturarv fjernes, kan vi lett kutte røttene til en tusenårig tradisjon og kultur som fortsatt preger vårt samfunn. Og minoritetene vil som før ha full religions- og trosfrihet, selv om enkelte vil hevde det motsatte. For i Norge skal ingen bli diskriminert! Likevel har på mange måter henvisningen til kristne grunnverdier i Grunnloven bare en symbolfunksjon. Det er noe som er viktigere, verdier som samler oss alle og som er selve limet som holder kongeriket sammen. Disse solide bærebjelker er toleranse, respekt, omsorg og kjærlighet. Men verdier og normer beror på forankring. De kommer ikke av seg selv, men må læres og fremfor alt, de må vedlikeholdes. Det er det som er i ferd med å glippe. Snevre egeninteresser hvor vi ikke har andre mål enn det som tjener oss, har blitt selve bærebjelken for mange. Men i en tid hvor vi utsettes for sterk påvirkning og press fra mange kanter, er det viktig at våre valg bygger på solide verdier. Disse kan vi best få sammen med andre, i familien, på arbeidsplassen, skole og universitet, gjennom kirker og bedehus, moskeer, templer og synagoger, i Folkets hus og andre forsamlingslokaler. Kanskje kan kirken gjennom sin synlighet i det offentlige rom skape en kollektiv vekkelse som tar vare på våre røtter og verdier som kan gi oss trygghet til å møte det ukjente og fremmede. Men vekkelsen vil trenge oppfølging gjennom kunnskap og forankring. For våre fellesverdier og normer krever både kunnskap om egne og andres kulturer og livserfaringer. Og de må ikke minst vedlikeholdes! Røttene trenger næring. Ellers vil det som binder oss sammen smuldre opp og vi vil få flere parallellsamfunn. Knut S. Bakken, seniorprest og medlem i TeoLOgene i Fagforbundet UTTALELSE Privatisering og konkurranseutsetting Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Hordaland vil være pådriver i å jobbe for at helse- og velferdstjenestene ikke privatiseres. Med tanke på stortingsvalget 2013 ser vi med stor bekymring på at velferdsgodene kan bli rasert. Ønsket om å konkurranseutsette og privatisere offentlige tjenester er en trussel mot offentlig velferd. Konkurransen om å levere det laveste anbudet fører til at det først og fremst er de ansattes lønns- og arbeidsforhold som blir dårligere. For hver gang de ansatte på et privat sykehjem får ny arbeidsgiver etter anbudsrunde, blir lønna og arbeidsbetingelsene dårligere. For sannheten er at altfor ofte er det lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår det er mulighet til å konkurrere på. For Fagforbundet er det helt klart: Gjør de samme jobb, skal de ha samme lønns- og arbeidsvilkår. Uttalelse fra Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Hordaland Fagbladet 5/2013 > 59 fbaargang2013 fbseksjonSAM