¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAvtale om heltid 53 prosent av de ansatte i kommunene jobber deltid, og særlig er pleie og omsorg gjennomsyret av en deltidskultur som har vist seg vanskelig å få has på  til tross for stor oppmerksomhet, politisk velvilje og en lang rekke tiltak. 12. februar i år undertegnet Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og KS avtalen Det store heltidsvalgetª. Dette er noe av innholdet i avtalen: " Heltidsarbeid skal være hovedregelen i kommunene. " Ledige deltidsstillinger bør brukes til å øke stillingsandelen til andre deltids- ansatte framfor å lyse ut ny deltidsstilling. " Dersom det likevel vurderes hensiktsmessig å lyse ut stillingen, bør den lyses ut som full stilling. " En heltidskultur skal bygges på arbeidstidsordninger som ivaretar den ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov. " Arbeidstidsordningen skal muliggjøre full yrkesdeltakelse fram til pensjons- alder. " De praktiske løsningene for å sette erklæringen ut i livet er det opp til kommunene selv å finne. Turnusløsning i Trondheim Press fra fagbevegelsen, grundig forarbeid i administrasjonen og politisk vilje til heltid er blant suksessfaktorene i Trondheim. Men det var ikke nok til å sikre alle hele stillinger på Dragvoll. Løsningen fant de i en turnus som går over et halvt år. Den største utfordringen når alle skal ha hel stilling uten å arbeide like mye helg som hverdag, er opphopning av tid på ukedagene. Det løses delvis med at alle jobber fire helgedager i året i tillegg til de ordinære hver tredje helg. På Dragvoll som andre steder dekkes helgene også opp med rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter og helsefagarbeiderelever.  Dessuten får alle pleierne en dag hver sjette uke til kompetanseheving, forteller Karine Lee Blomstrøm som har fått jobben som enhetsleder på Dragvoll. En annen utfordring med turnuser utelukkende basert på hele stillinger i døgnkontinuerlig drift, er nattarbeidet. Det er ikke mulig å opprette hele stillinger for rene nattevakter.  I stedet for å opprette egne stillinger for natt, valgte vi rundturnus hvor alle pleierne arbeider ni netter i løpet av turnusperioden, forteller Lee Blomstrøm. Alltid deltid for nattevaktene å få turnus med natt- og helgevakter til å gå opp, er hovedbegrunnelsen for de mange småstillingene på KMS i Ringsaker. Til tross for at kommunestyrevedtaket fra 2008 presiserer at lavere stillingsandeler enn 50 prosent krever en god og konkret begrunnelse, er en stor andel av de utlyste stillingene langt under 50 prosent.  Hva er den gode og konkrete begrunnelsen for å utlyse for eksempel fire sykepleierstillinger og fire helsefagarbeiderstillinger på 18 prosent?  At vi skal ha døgndrift med forholdsvis lik bemanning på hverdag og helg, svarer mannen bak bemanningsplanen, enhetsleder Jan Robin Manstad. Manstad skulle gjerne hatt flere heltidsstillinger, men mener at han innenfor den gitte rammen ikke hadde noe valg for å få vaktplanen til å gå opp. Fagbladet 6-7/2013 > 21 > Anne-KariBratten adm.dir.,Spekter  Hva er Fagforbundets viktigste bidrag til det norske velferdssamfunnet gjennom ti år?  Fagforbundet initierer viktige diskusjoner om velferdsstaten. Medlemmene er avgjørende for et godt velferdssamfunn. I tillegg opplever jeg Fagforbundets tillitsvalgte som ansvarlige og reale. Spekter har et konstruktivt samarbeid med Fagforbundet. En mann er en mann, et ord er et ord og en kvinne er en kvinne. fbaargang2013 fbseksjonHEL